Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige og permanente endringer i gjeldende regelverk for å øke muligheten for å effektivisere lisensfelling av jerv. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2015

Vår ref.: 14/3238

Videre foreslår departementet endringer i viltloven § 35. Endringene omfatter bl.a. gjeninnføring i loven av en hjemmel for Miljødirektoratet til å bestemme at felling kan utføres uten hensyn til de regler som ellers gjelder etter loven.

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene. For å avgi høringsuttalelse kan man bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse her på denne siden. Høringsfristen er 7. april 2015.

Last ned hele høringsbrevet (pdf).

Liste over høringsinstansene ligger ved. Instansene bes å vurdere om forslaget bør forelegges for eventuelle underordnede organer. 

Landbruks- og matdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Miljødirektoratet

Rovviltnemnda i region 1

Rovviltnemnda i region 2

Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 4

Rovviltnemnda i region 5

Rovviltnemnda i region 6

Rovviltnemnda i region 7

Rovviltnemnda i region 8

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Sametinget

Statens naturoppsyn

Landbruksdirektoratet

ØKOKRIM

Politidirektoratet

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norsk Institutt for naturforskning

Sabima

WWF-Norge

Norges Miljøvernforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Norsk sau og geit

NOAH for dyrs rettigheter

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Foreningen Våre Rovdyr

Kommunesektorens organisasjon

Norges Skogeierforbund

Norske Reindriftssamers Landsforbund

NORSKOG

Statskog SF

Utmarkskommunenes sammenslutning