Høring - Forslag om endring av luftfartsloven vedrørende gjennomføring av ECAA-avtalen med mer

Resultat: Ot.prp. nr. 63 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Multilateral avtale om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (European Common Aviation Market - ECAA) ble inngått 9. juni 2006. Avtalen baserer seg på gjensidig markedsadgang til avtalepartenes lufttransportmarkeder og på etableringsadgang, på like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Høringen tar for seg endringer i luftfartsloven og forslag til forskrift om gjennomføring av ECAA-avtalen i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2007

Multilateral avtale om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (European Common Aviation Market) ble inngått 9. juni 2006. Avtalen baserer seg på gjensidig markedsadgang til avtalepartenes lufttransportmarkeder og på etableringsadgang, på like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Høringen tar for seg endringer i luftfartsloven for gjennomføring av ECAA-avtalen i norsk rett.

ECAA-avtalen av 9. juni 2006 (pdf)

Resultat

Vår ref.:

Høring - Forslag om endring av luftfartsloven vedrørende gjennomføring av ECAA-avtalen med mer - Forslag om forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen

Last ned høringsbrevet (pdf)

Agderfly Trafikkflygerskole

Airlift AS

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arctic Air AS

Avinor AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Bergen Air Transport

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

CHC Helikopter Service AS

Coast Air AS

Danish Air Transport

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Drammen flyklubb

Fedje kommune

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fjellfly

Follo flyklubb

Fonnafly Sjø AS

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fossum Fly

Geilo lufthavn Dagali AS

Hallingdal sjukestugu HF

Hamar lufthavn, Stafsberg

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Harstad kommune

Haukelund sykehus

Helgelandssykehuset HF

Helifly AS

Helikopterdrift AS

Heli-Team AS

Helitrans AS

Hels Nordmøre og Romsdal HF

Helse Fonna

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Sunnmøre

Hesnes Air AS

Hålogalandssykehuset HF

Justis- og politidepartementet

Kato Airline AS

Kings Bay AS

Klanten flyklubb

Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lista lufthavn AS

Lofotfly AS

Luftfartstilsynet

Løkenfly

Miljøverndepartementet

NHO Luftfart

Norcopter AS

Nordlandsfly AS

Norrønafly-Rakkestad AS

Norsk Allmennflyforening - AOPA Norway

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk flytekniker organisasjon

Norsk Helikopter AS

Norsk Kabinforening

Norsk Luftambulanse AS

Norsk luftsportsforbund/NAK

Norske Flyspeditørers Forening

Norwegian Air Shuttle AS

Notodden lufthavn

Nærings- og handelsdepartementet

Oslo Lufthavn AS

Pegasus Helicopter AS

Regjeringsadvokaten

Rikshospitalet

Ringerike helikopter AS

Ringerike kommune

Ringerike sykehus HF

Rygge sivile lufthavn

Rørosfly

Sandefjord Lufthavn AS

SAS Braathens AS

SAS Norge AS

Sivilombudsmannen

Skien lufthavn, Geiteryggen

St. Olavs hospital HF

Statens havarikommisjon for transport

Stord lufthavn, Sørstokken

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Sundt Air AS

Sunnhordland lufthavn AS

Sykehuset Buskerud HF

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandet sykehus, Arendal

Toll- og avgiftsdirektoratet

Trans Wing AS

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Ullensvang Herad

Ullevål sykehus

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utenriksdepartementet

Voss kommune

Widerøes Flyveselskap ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen