Høring - Forslag om endring av luftfartsloven vedrørende gjennomføring av ECAA-avtalen med mer

Resultat: Ot.prp. nr. 63 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Multilateral avtale om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (European Common Aviation Market - ECAA) ble inngått 9. juni 2006. Avtalen baserer seg på gjensidig markedsadgang til avtalepartenes lufttransportmarkeder og på etableringsadgang, på like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Høringen tar for seg endringer i luftfartsloven og forslag til forskrift om gjennomføring av ECAA-avtalen i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2007

Multilateral avtale om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (European Common Aviation Market) ble inngått 9. juni 2006. Avtalen baserer seg på gjensidig markedsadgang til avtalepartenes lufttransportmarkeder og på etableringsadgang, på like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler. Høringen tar for seg endringer i luftfartsloven for gjennomføring av ECAA-avtalen i norsk rett.

ECAA-avtalen av 9. juni 2006 (pdf)

Resultat