Høringer

Høring Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på en kort høring. Det foreslås å forlenge de midlertidige reglene fra 1. november 2020 til 1. juli 2021. I tillegg foreslås det en endring i bestemmelsen om introduksjonsprogram.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2020

Vår ref.: 20/4464

Høring - Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Kapittel 2 inneholder tilpasninger i reglene om opplæring i mottak, introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilpasningene gjelder fram til 1. november 2020. Departementet foreslår å forlenge varigheten fram til 1. juli 2021. Det foreslås en mindre innholdsmessig endring i bestemmelsen om introduksjonsprogram, men ellers foreslår departementet å videreføre reglene uten endringer.

Ettersom kapittel 2 i den midlertidige loven oppheves 1. november i år, haster det å få fremmet et lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er mandag 21. september 2020. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2740681

 

Med hilsen 


Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                             Åste Haukvik Traen
                                                                            rådgiver
                                                                                                                                 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet