Forslag til endring i forskriften til straffegjennomføringsloven – om møteplikt ved prøveløslatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2014

Vår ref.: 13/5232

Forslag til endring i forskriften til straffegjennomføringsloven – om møteplikt ved prøveløslatelse

 

1.   Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 22. februar 2002 nr. 1983 til lov om straffegjennomføring § 3-42 annet ledd og

§ 3-43 første ledd.

Det foreslås en regel som gir kriminalomsorgen hjemmel til å beslutte møteplikt ved prøveløslatelse i en lengre periode enn dagens regler. Det foreslås også en utvidet mulighet for kriminalomsorgen til å forlenge perioden med møteplikt.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende enheter mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd.

Merknader til forslaget bes sendt til Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 13. januar 2014.

 

2.   Gjeldende rett

Det er et grunnvilkår for prøveløslatelse at domfelte ikke begår ny straffbar handling i prøvetiden jf. straffegjennomføringsloven (strgjfl.) § 43 første ledd. Dersom det er nødvendig for at prøveløslatelsen gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, skal kriminalomsorgen etter strgjfl. § 43 annet ledd sette vilkår om møteplikt i en tidsavgrenset periode. Dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring, skal kriminalomsorgen i perioden for møteplikt fastsette at prøveløslatelsen skal gjennomføres med vilkår jf. strgjfl. § 43 annet ledd.

Lengden av perioden kriminalomsorgen kan ilegge møteplikt er nærmere regulert i forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-42 annet ledd. I bestemmelsens første og annen setning står det: «Lengden på perioden med møteplikt skal normalt være 3 måneder. Ved lengre dommer der det fremstår som nødvendig for å motvirke ny kriminalitet, kan perioden med møteplikt fastsettes for inntil 1 år.»

Perioden med møteplikt kan forlenges i henhold til forskriften § 3-43 første ledd. Det følger av denne bestemmelsen at perioden med møteplikt kan forlenges med inntil tre måneder. Regionalt nivå kan fastsette ytterligere forlengelse, men ikke utover ett år.

 

3.   Bakgrunnen for forslaget

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) sendte 19. juli 2013 en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet der de ba departementet vurdere behovet for å justere reglene for bruk av vilkår ved prøveløslatelse, herunder den samlede varigheten av møteplikten.

Justis- og beredskapsdepartementet mener det er grunnlag for å se nærmere på regelverket om møteplikt. Domfelte kan etter straffegjennomføringsloven § 42 første ledd prøveløslates når to tredeler av straffen er gjennomført, med mindre det anses utilrådelig jf. strgjfl. § 42 femte ledd. Kriminalomsorgen har i inntil to år etter prøveløslatelsesdatoen mulighet for tett oppfølging av domfelte gjennom å ilegge møteplikt og vilkår.

Dersom en person blir ilagt en straff av fengsel i 21 år, kan vedkommende løslates på prøve etter å ha gjennomført to tredeler av straffen, det vil si etter 14 år. Kriminalomsorgen vil da ha en mulighet til å gjøre prøveløslatelsen betinget av møteplikt, i utgangspunktet med en varighet av ett år. Det vil videre være adgang til forlengelse av møteplikten med til sammen inntil ett år. Samlet gjennomføringstid for straffen vil i dette eksempelet være 16 år. Kriminalomsorgen har etter dette ikke mulighet til å foreta ytterligere oppfølgingstiltak overfor domfelte.

 

4.   Nærmere om forslaget

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny regel der møteplikt kan ilegges for en lengre periode enn ett år. En slik regel må ses i sammenheng med regelen om at perioden med møteplikt kan settes til ett år dersom det dreier seg om lengre dommer og dette er nødvendig for å motvirke ny kriminalitet. I noen saker vil det være individuelle forhold ved domfelte som tilsier at møteplikten bør ilegges for en lengre periode enn ett år. Dette kan for eksempel være tilfeller hvor det er mistanke om at domfelte vil begå alvorlige straffbare handlinger i prøvetiden eller der det er historikk ved domfelte som tilsier en tett oppfølging i prøvetiden.

Departementet har vurdert hvorvidt det bør oppstilles konkrete vilkår i forskriften om når en lengre møtepliktsperiode bør ilegges, eller om det bør være en skjønnsmessig regel der momenter for vurderingen blir nærmere utformet i retningslinjene til straffegjennomføringsloven og forskriften. Departementet har funnet det mest hensiktsmessig å foreslå en skjønnsmessig regel på bakgrunn av at det bør foretas en individuell helhetsvurdering i hver sak.

Det er også vurdert hvorvidt det bør oppstilles nærmere begrensninger i forhold til hvor lang møtepliktsperiode som kan ilegges. Departementet foreslår at det bør være mulig å tilpasse møtepliktsperioden individuelt av hensyn til samfunnets sikkerhet og domfeltes behov for oppfølging. I noen saker vil det være nødvendig med møteplikt i en periode på for eksempel to år, mens i andre tilfeller kan det være nødvendig med møteplikt ut hele prøvetiden. Møtepliktsperioden bør ikke settes lengre enn nødvendig av hensyn til en forsvarlig straffegjennomføring, og det bør i retningslinjene til bestemmelsen presiseres at perioden med møteplikt skal opphøre dersom den ikke lengre anses nødvendig.

Kriminalomsorgens adgang til å sette vilkår i perioden med møteplikt vil gjelde tilsvarende dagens regler.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår også en ny regel i forskriften § 3-43 første ledd. Departementet foreslår at regionalt nivå gis en adgang til å utvide perioden med møteplikt ved særskilte saker. Det legges også her opp til en konkret helhetsvurdering der det ikke foreslås en grense. Det sentrale i vurderingen er hvorvidt en forlengelse av møtepliktsperioden er nødvendig for å sikre en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av prøveløslatelsen.

 

5.   Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget gir kriminalomsorgen hjemmel til å ilegge møteplikt i en lengre periode enn i dag. Det er friomsorgen som administrerer møteplikten og forslaget til forskriftsendring vil kunne innebære en økt arbeidsmengde. Det dreier seg imidlertid om et forslag som vil ha betydning for dommer av en viss lengde og det antas derfor at det ikke vil være så mange tilfeller hvor de nye reglene vil komme til anvendelse. Departementet legger derfor til grunn at forslagene ikke vil innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, og forutsetter at eventuelle økte kostnader dekkes gjennom eksisterende rammer.

 

6.   Forslag til forskriftendring

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at det gjøres følgende endringer i forskrift 22. februar 2002 nr. 1983 til lov om straffegjennomføring:

§ 3-42 annet ledd kan lyde:

         «Lengden på perioden med møteplikt skal normalt være 3 måneder. Ved lengre dommer der det fremstår som nødvendig for å motvirke ny kriminalitet, kan perioden med møteplikt fastsettes for inntil 1 år. Lengden på perioden med møteplikt kan settes for en lengre periode enn 1 år dersom hensynet til en forsvarlig sikkerhetsmessig gjennomføring av prøveløslatelsen gjør det særlig påkrevet. Ved kortere dommer kan perioden med møteplikt fastsettes for en kortere periode, men ikke under 1 måned. I tillegg til en egen saksbehandler i friomsorgen, kan det benyttes annen kontaktperson oppnevnt av friomsorgen.»

§ 3-43 første ledd kan lyde:

       «Perioden med møteplikt kan forlenges med inntil 3 måneder. Regionalt nivå kan fastsette ytterligere forlengelse, men ikke utover 1 år. I særskilte tilfeller kan regionalt nivå forlenge perioden med møteplikt utover 1 år. Perioden kan ikke forlenges ut over prøvetidens utløp.»

 

Med hilsen
Unni Gunnes e.f
ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

Kriminalomsorgsdirektoratet
KRUS 

Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Domstolsadministrasjonen
Politidirektoratet

Fellesorganisasjonen (FO)
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Akademikerne
Forsvarergruppen av 1977
Den Norske Advokatforening
For fangers pårørende (FFP)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
WayBack
Stine Sofies Stiftelse

Til toppen