Forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 201002186-3

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723.

I forbindelse med innføring av ny lov om målenheter, måling og normaltid fra 1. januar 2008, så Nærings- og handelsdepartementet behovet for å se nærmere på ulike alternativer for finansieringsformer for Justervesenets arbeid med lovregulert måling. En prosjektgruppe med representanter fra Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet har derfor sett nærmere på gebyrstrukturen til Justervesenet. Det er utarbeidet en oppsummering av gruppens arbeid, som er vedlagt. Gruppens arbeid har også resultert i behovet for en endring i forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723. For nærmere beskrivelse av forslagene, se vedlagte høringsnotat utarbeidet av Justervesenet, samt utkast til forskriftsendring.

Vi ber om at eventuelle merknader til forskriftsendringen sendes til Nærings- og handelsdepartementet på e-postadresse postmottak@nhd.dep.no innen 1. oktober 2010.

 

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Kerstin Solholm
                                                                                          rådgiver

Vedlegg

 

Oppsummering Finansieringsprosjekt 2009 - Justervesenet


Forslag til forskrift om endring i forskrift 20. desember 20089 nr 1723 om målenheter og måling

 

 

 

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Konkurransetilsynet
Senter og statlig økonomistyring
Språkrådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Bedriftsforbundet
Bensinforhandlernes bransjeforening
Energi Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kjøttindustriens fellesforening
Kommunenes sentralforbund
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NITO
Norges råfisklag
Norsk petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon

 

Til toppen