Høring - forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet foreslår ytterligere endringer i knockoutforskriften, på bakgrunn av høringsinnspill som departementet mottok i forbindelse med høring om endringer i knockoutforskriften i 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2016

Vår ref.: 16/868

Høring - Forslag til endringer i knockoutforskriften

 

Kulturdepartementet viser til høringsbrevene av 9. oktober 2015 om endringer i knockoutforskriften. På bakgrunn av høringsinnspillene foreslår departementet ytterligere endringer i knockoutforskriften. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet endringer i §§ 5, 7, 8 og 10. Innspillene fra de to høringsrundene vil bli behandlet samlet.

Med endringene ønsker departementet å legge til rette for at utøvere i større grad og mer ubyråkratisk kan utøve proffboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout. Høringsfristen er satt til 17. august 2016.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Per Kr. Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Øyvind Mehus Sjursen
seniorrådgiver

Den norske legeforening

Det norske MMA-forbundet

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Bokseforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Kampsportforbund

Norges Kickboxing Forbund

Norges Proffbokserforbund

Norges Profesjonelle Bokseforbund

Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Norwegian Muay Thai Association

Politidirektoratet

Politihøgskolen