Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge - alminnelig høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2010

Vår ref.: 200903663-3/SOF

Nærings. og handelsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.

Bakgrunnen for, samt forslag til og vurdering av endringene, framgår av brevets vedlegg. Vedlagt ligger også, til orientering, Innovasjon Norges vedtekter.

Frist for eventuelle merknader er 28. juni 2010.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)
avdelingsdirektør                                     Solveig Fjeldheim
                                                             rådgiver

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Oslo kommune
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Innovasjon Norge
Sametinget
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet

Til toppen