Høring om forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger mm.)

Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet, sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt (kosmetikklova).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2021

Vår ref.: 21/3891

Forslagene til justeringer i matloven og kosmetikklova gjelder Mattilsynets behandling av opplysninger, deriblant personopplysninger, synliggjøring av Mattilsynets overordnede ansvar for å forebygge og motvirke større negative helsemessige konsekvenser knyttet til produkter som er omfattet av de to lovene, samt forslag til hjemmel om autorisasjon og vandelskontroll for utøvere av næring.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 10.12.2021.

Med hilsen

Bodil Blaker (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                      Sandra Lárudóttir Gjernes
                                                                       rådgiver

Departementene
Sámediggi – Sametinget
Landets statsforvaltere
Sysselmesteren på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Longyearbyen lokalstyre
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Kommuneoverlegene
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudet
Statens Helsetilsyn
Statens Legemiddelverk
Statens sivilrettsforvaltning
Tolldirektoratet
VKM
Akademikerne
Akvaplan - NIVA
Allmennlegeforeningen
ALS Laboratory Group Norway AS
Amnesty International Norge
Animalia
Apotekforeningen
AquaGen
Arcus-Gruppen AS
ArcticZymes Technologies ASA
Baker- og konditorbransjens Landsforening
Bama Gruppen AS
Bedriftsforbundet
Bellona
Benchmark Genetics Norway AS
Bioforsk
BioLink Group AS
BioMar AS
Bionor Laboratories AS
Bioteknologirådet
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Brønnbåteiernes forening
Cargill (Ewos)
Cermaq ASA
Chemco AS
Coast Seafood AS
Coop Norge AS
Dagligvarehandelens Miljøforum
Dagligvareleverandørenes Forening
Debio
Den Norske Advokatforening
Den norske emballasjeforening
Den norske legeforening
Den Norske Veterinærforening
Dermanor
Det Norske Travselskap
Det veterinærmedisinske rettsråd
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrevernalliansen
Eurofins Norsk Matanalyse
Europharma
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Folkehelseforeningen
Forskerforbundet
Framtiden i våre hender
G.O. Johnsen AS
Gartnerhallen A/L
GENO
Graminor AS
Handel og kontor
Havbruksstasjonen i Tromsø
Havforskningsinstituttet
Helsetjenestens lederforbund
Honningcentralen A/L
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Institutt for Samfunnsforskning
Kappa Bioscience AS
Karo Pharma
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KOORIMP
Kosmetikkleverandørenes forening KLF
Kost- og ernæringsforbundet
Kreftforeningen
Kystlab
LABforum
Labora AS Analyselaboratorium
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Matforsk
Matmerk
Mowi
Møreforskning AS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
Nei til EU
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
NHO Mat og Drikke
NHO Reiseliv
NHO Service og Handel
NINA
NITO Mat og Drikke
NMBU Veterinærhøgskolen
NOAH - for dyrs rettigheter
Nofima AS
Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
Den Norske Alpakkaforening
Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges birøkterlag
Norges Bondelag
Norges bygdekvinnelag
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
Norges fiskarlag
Norges fiskerihøgskole
Norges Fjordhestlag
Norges Forskningsråd
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Norges Hovslagerforening
Norges hundekjørerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges NaturmedisinSentral
Norges Naturvernforbund
Norges Pelsdyralslag
Norges Rytterforbund
Norges Røde Kors
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges sjømatråd
Norges tannteknikerforbund
Norgesfôr AS
Norner
Norsk biobrensel
Norsk Biologforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dyrepleier og Assistent Forening
Norsk Fjørfelag
Norsk forening for ernæringsfysiologer
Norsk Gartnerforbund
Norsk Hestesenter
Norsk Hjortesenter
Norsk Industri
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Islandshestforening
Norsk Kennel Klub
Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Rasefjærfeforbund
Norsk Rikstoto
Norsk Sau og Geit
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norsk Vann
Norsk Villsaulag
Norske frisør- og velværebedrifter
Norske Lakseelver
Norske Landbrukstenester
Norske Rasekatters Riksforbund
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund / Norgga
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsvin
NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk
Nortura SA
Nycomed
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Opplysningskontoret for brød og korn
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker
Opplysningskontoret for meieriprodukter
Orkla 
Oslo reptilpark
Patogen analyse AS
Polar Park
Q-meieriene
Rema 1000 AS
Rådet for Dyreetikk
Rådgivende biologer AS
SINTEF Fiskeri og havbruk
Sintef Helsetjenesteforskning
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF-Helse
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Skretting
Standard Norge
Storms AS
Svanemerket
Synnøve Finden ASA
TEKNA
Tine SA
TYR - Norsk Kjøttfeavlslag
UNIO
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen UIB
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Oslo, Avd for ernæringsvitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø -  Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Universitetet i Tromsø (UiT)
VESO
Veterinærinstituttet (VI)
Vilomix
Vinmonopolet
Virke
VitaeLab AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)