Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger i foreldrepengeordningen. Forslagene vil tilpasse regelverket til Arbeids- og velferdsetatens nye IKT-systemer for foreldrepenger. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.05.2017

Vår ref.: 17/1067

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på offentlig høring forslag til endringer og forenklinger i foreldrepengeregelverket.

Forslagene må ses i sammenheng med et pågående arbeid i Arbeids- og velferdsdirektoratet for å forenkle søknadsprosessen og saksbehandlingen for foreldrepenger, og legge til rette for mer selvbetjening. Forslagene er i første rekke lovtekniske forenklinger, som i liten grad vil berøre mottakere av foreldrepenger.

Spørsmål om endringene kan rettes til Olav Hellevik (22 24 25 68) eller Liv Solveig Korsvik (22 24 24 47).

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.

Frist for å komme med innspill er satt til 24. mai 2017.

Med hilsen    

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                               Olav Hellevik
                                                                                               rådgiver

Departementene

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidstilsynet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Den Norske Jordmorforening
Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Finans Norge
Foreningen 2 Foreldre
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen for Kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Forum for menn og omsorg
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS – Kommunesektorens organisasjon
KUN – Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO – Landsorganisasjonen i Norge
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming
NITO – Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Bygdekvinnelag
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Kvinnesaksforening
Reform – Ressurssenter for menn
Senter for likestilling
Stiftelsen Kirkens familievern
UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
YS – Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen