Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Forslaget gjelder innføring av regler om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale som er utviklet, overført og bevart av et urfolk eller et lokalsamfunn, jf. naturmangfoldloven § 61a.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2016

Vår ref.: 12/3332

Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale på høring.

Forslaget gjelder innføring av regler om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale som er utviklet, overført og bevart av et urfolk eller et lokalsamfunn, jf. naturmangfoldloven § 61a. Forslaget har bakgrunn i gjennomføringen Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser (Nagoya-protokollen).

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/kld.

For å avgi høringsuttalelser kan du bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse på regjeringen.no. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Eventuelt kan du sende til postmottak@kld.dep.no.

Høringsfristen er 1. mars 2016.

 

Med hilsen                                                                        

Ernst Inge Espeland (e.f.)
avdelingsdirektør

Gaute Voigt-Hanssen
seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 • Departementene
 • Regjeringsadvokaten
 • Fylkesmennene
 • Bioteknologirådet
 • Fiskeridirektoratet
 • Norsk Polarinstitutt
 • Riksantikvaren
 • Havforskingsinstituttet
 • Kystverket
 • Konkurransetilsynet
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Norges Forskningsråd
 • NIBIO
 • Patentstyret
 • Plantesortsnemnda

c/o Mattilsynet

 • Statskog SF
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø ved Tromsø Museum
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Høgskolen i Sogn og fjordane
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Naturhistorisk museum
 • Noregs teknisk-naturvitenskaplege universitet (NTNU)
 • Nasjonalt nettverk for botaniske hager v/Naturhistorisk museum 
 • Nord-norsk vitensenter, UiTø
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
 • Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
 • Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Vitenskapsmuseet
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Norsk kommuneforbund
 • K S
 • Abelia
 • Advokatforeningen
 • Den norske legeforening
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 • Fortidsminneforeningen
 • Forum for miljø og utvikling
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Graminor
 • Greenpeace Norge
 • Grunneiernes Frittstående Organisasjon
 • Hardangervidda natursenter Eidfjord A/S
 • Innovasjon Norge
 • Kokelv sjøsamiske museum
 • Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)
 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)
 • Landsorganisasjon i Norge
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nasjonalt nettverk for botaniske hager v/ Naturhistorisk museum, UIO
 • Natur og Ungdom
 • NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
 • NMBU
 • Noragric
 • Nord-Jarlsbergmuseene
 • Nordkappmuseet
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Museumsforbund
 • Norges naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Allmenningsforbund
 • Norsk Biologiforening
 • Norsk Biotekforum
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Botanisk Forening
 • Norsk Entomologisk forening
 • Norsk Fiskerihøgskole
 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
 • Norsk forening for industriens patentingeniører(NIP)
 • Norsk genressurssenter
 • Norsk Geologisk forening NGU
 • Norsk Hagebruks Museum
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for naturforskning
 • Norsk limnologiforening
 • Norsk Naturforvalterforbund
 • Norsk oppfinnerforening
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Norsk skogmuseum
 • Norsk Zoologisk Forening
 • Norske Fiskeoppdretteres forening
 • Norske patentingeniørers forening(NPF)
 • Norske Reindriftssamers landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Norskog
 • NORTRA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oikos – Økologisk Norge
 • Regnskogsfondet
 • Ringve botaniske hage
 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker
 • Samenes folkeforbund SFF
 • Samenes Landsforbund (SLF)
 • Sametinget
 • Sjøsamisk kompetansesenter
 • Samisk fangst & utmarksforening
 • Samisk Museumslag v/Mia Krogh
 • Sámikopiija
 • Stiftelsen for naturforskning og kulturminner
 • Svalbard museum
 • Utviklingsfondet
 • WWF
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund