Forslag til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.

Endringene innebærer økt myndighet til Lotteri- og stiftelsestilsynet ved håndheving av forbudet mot visse pyramideliknende omsetningssystemer, jf lotteriloven § 16 og direktiv 2005/29/ EF om foretaks urimelige handelspraksis. Endringene skal imøtekomme de krav som følger av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (samarbeidsforordningen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2007