Forslag til ny forskrift om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet

Forslag til ny forskrift om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet i forbindelse med erverv av selskapet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Vår ref.: 200702789-2

Høring - forslag til ny forskrift etter aksjeloven om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet og endringer i forskrift 18. desember 1998 nr. 1333

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet i forbindelse med erverv av selskapet. Elektronisk utgave av høringsnotatet er også tilgjengelig på www.nhd.no/horinger.

Den foreslåtte forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, som gir departementet adgang til å gjøre unntak fra forbudet mot at aksjeselskaper yter finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Departementet foreslår også enkelte endringer i forskrift 18. desember 1998 nr. 1333 om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til erverv av aksjer.

Forslaget om en ny forskrift for eiendomsaksjeselskapene er en del av regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet, og innebærer i hovedsak en kodifisering av gjeldende dispensasjonspraksis. Forskriften skal gjøre det unødvendig for kjøpere av såkalte ”rene” eiendomsaksjeselskaper (”single purpose”-selskaper) å søke departementet om dispensasjon fra aksjelovens § 8-10. For eiendomskjøperne vil dette innebære reduserte kostnader ved at de slipper å sende søknad til departementet, og at eiendomstransaksjonene kan gjennomføres raskere når man ikke må vente på saksbehandlingen i departementet.

I arbeidet med forskriften har departementet gjennomført en bred prosess med brukermedvirkning fra sentrale aktører innen juridisk rådgivning og finans som har erfaring med dispensasjonssøknader. Dette er gjort for å kartlegge de løpende administrative kostnadene næringslivet har ved å forholde seg til aksjeloven § 8-10. Kartleggingen inngår som en del av regjeringens prosjekt Kartlegging og forenkling 2006-2009, som tar sikte på en betydelig reduksjon av næringslivets kostnader ved oppfyllelse av informasjonskrav. Rapporten ligger på Nærings- og handelsdepartementets nettsider.

Vi ber med dette om at høringsinstansene sender eventuelle merknader innen  1. september 2007 til Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes på e-post til adressen postmottak@nhd.dep.no.

Vi ber dessuten adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på høringslisten.

Med hilsen
Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

                                                                                          Espen Arneberg Børset

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsnotat

 

Departementene,
Akademikerne,
AksjeNorge,
Aksjonærforeningen,
Advokatfirmaet Haavind Vislie,
Advokatfirmaet Schjødt DA,
Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS,
Banklovkommisjonen,
Brønnøysundregistrene,
Den norske Advokatforening,
Den norske Revisorforening,
DnB NOR,
Det norske Veritas,
Eiendomsmeglerforetakenes forening,
Finansforbundet,
Finansieringsselskapenes Forening,
Finansnæringens Hovedorganisasjon,
Folketrygdfondet,
Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet,
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,
Handelshøyskolen BI,
Kommunenes Sentralforbund,
Konkurransetilsynet,
Kredittilsynet,
Landsorganisasjonen i Norge,
Norges Bank,
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening,
Norges Fondsmeglerforbund,
Norges Handelshøyskole,
Norges Ingeniørorganisasjon,
Norges Juristforbund,
Norges Kreditorforbund,
Norske Finansanalytikeres Forening,
Norske Forsikringsmegleres Forening,
Norske Inkassobyråers Forening,
Norsk Investorforum,
Norsk senter for menneskerettigheter,
Næringslivets Hovedorganisasjon,
Oppgaveregisteret,
Oslo Børs,
Regjeringsadvokaten,
Riksadvokaten,
Riksrevisjonen,
Siviløkonomene,
Sparebankforeningen i Norge,
Statistisk Sentralbyrå,
Stortingets ombudsmann for forvaltningen,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet,
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet,
Verdipapirfondenes Forening,
VPS,
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund,
Økokrim

Miljøverndepartementet - ingen merknader
Forsvarsdepartementetet - ingen merknader
Kredittilsynet - ingen merknader
Kunnskapsdepartementet - ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet - ingen merknader
Handels- og servicenæringens hovedkontor - ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader
Riksadvokaten - ingen merknader
Konkurransetilsynet - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader
Brønnøysundregistrene - ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ingen merknader
Norges Bank - ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet - ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader
Finansieringsselskapenes Forening - ingen merknader
Samferdselsdepartementet - ingen merknader
Statistisk Sentralbyrå - ingen merknader
Olje- og energidepartementet - ingen merknader
Utenriksdepartementet - ingen merknader
Regjeringsadvokaten - ingen merknader
Justisdepartementet - merknader (pdf-format)
Finansdepartemenet - merknader (pdf-format)
Sparebankforeningen - merknader (pdf-format)
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange - merknader (pdf-format)
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen - merknader (pdf-format)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - merknader (pdf-format)
PriceWaterhouseCoopers Oslo - merknader (pdf-format)
Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund - merknader (pdf-format)
Den norske Revisorforening - merknader  (pdf-format)
Den norske Advokatforening - merknader (pdf-format)
Næringslivets Hovedorganisasjon - merknader (pdf-format)
Finansnæringens Hovedorganisasjon - merknader (pdf-format)
Landsorganisasjonen i Norge - merknader (pdf-format)

Til toppen