Forslag til nye regler for Trandum

Høringsfrist: 4. oktober 2006

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen har hittil manglet egne regler for bruk av tvang. Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender forslag til nye regler på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2006

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen har hittil manglet egne regler for bruk av tvang. Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender forslag til nye regler på høring.

– Det er viktig å sikre at utlendingene som sitter på Trandum har samme regler for rettssikkerhet som resten av befolkningen, sier statssekretær Anne Rygh Pedersen i Justisdepartementet.

Driften av internatet har så langt hatt hjemmel i flere regelverk, blant annet politiloven. Men etter Justisdepartementets syn er det nødvendig med en klarere og mer utfyllende hjemmel når det gjelder plassering av personer i en lukket institusjon. Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå en endring i utlendingslovens bestemmelse om Politiets utlendingsinternat. I tillegg foreslår Justisdepartementet en utfyllende forskrift. Regelverket regulerer både utlendingenes rettigheter og politiets mulighet til bruk av tvang. Forslagene bygger blant annet på retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger.

Forslagene understreker at utlendinger som er fengslet etter kjennelse fra retten eller pågrepet etter beslutning fra politijurist, i størst mulig grad opprettholder de rettighetene man ellers har i samfunnet. Begrensningene i disse rettighetene ligger i at personene skal oppholde seg på et lukket område. På det lukkede området - Politiets utlendingsinternat - er det videre nødvendig med visse begrensninger i rettighetene av hensyn til ro, orden og sikkerhet. Ro, orden og sikkerhet skal sikres både for den enkelte, de andre innsatte, ansatte og omgivelsene forøvrig. I visse situasjoner kan det være nødvendig å bruke makt, men dette kan etter forslagene bare skje på helt spesielle, og strenge, vilkår.

Høringsbrevene, med forslag og begrunnelse for de nye reglene kan du lese her:

Forslag til forskrift

Forslag til nytt ledd i utlendingsloven

Publisert: 11.07.2006