Framlegg til endring av våpeninstruks for politiet

Høyring med framlegg om at Politidirektoratet, etter samtykke frå Justis- og beredskapsdepartementet, kan bestemme at politiet sitt innsatspersonell for ei tidsavgrensa periode skal bera einhandsskytevåpen (pistol) i dagleg teneste.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 04.02.2015