Fremdriftsrapport for gjennomføring av Regjeringens handlingsplan for Resolusjon 1325

Fremdriftsrapport for gjennomføring av handlingsplanen ble lagt frem 4. juni 2007 i et møte med frivillige organisasjoner og andre berørte parter.

Regjeringens handlingsplan for gjennomføringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble lansert 8. mars 2006. Formålet med Resolusjon 1325 er å inkludere kjønnsaspektet på alle områder vedrørende fred, sikkerhet og utvikling. Det fremgår av handlingsplanen at den skal evalueres årlig. Som et ledd i dette ble det den 4. juni 2007 lagt frem en fremdriftsrapport for gjennomføring av handlingsplanen. Rapporten ble lagt frem i et møte med frivillige organisasjoner og andre berørte parter.

Fremdriftsrapport for gjennomføring av Regjeringens handlingsplan for Resolusjon 1325 (PDF)