Fremtidige prioriteringer innen selskapsretten

EU-kommisjonen har lansert en konsultasjon om fremtidige prioriteringer på selskapsrettens område. Spørsmål som reises omfatter blant annet tema som grensekryssende aktiviteter og ytterligere regler for hindre svindel, terror eller annen kriminalitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2006

Vår ref.: 200509098

Kommisjonens konsultasjonsdokument om fremtidige prioriteringer på selskapsrettens område

I desember 2005 lanserte EU-Kommisjonen en konsultasjon om fremtidige prioriteringer på selskapsrettens område, ”Consultation on Future Priorities for the Action Plan on Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union”. Konsultasjonsdokumentet fra Kommisjonen følger ikke vedlagt dette brev, men er å finne på Kommisjonens hjemmesider:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/consultation/index_en.htm

I Kommisjonens konsultasjonsdokument reises en rekke ulike spørsmål, blant annet følgende:

  • om man opplever at det er hindringer for utøvelsen av grensekryssende aktiviteter, som ikke er tilfredsstillende omhandlet i Kommisjonens handlingsplan på selskapsrettens område fra 2003,
  • om det er behov for en regulering i EU av prinsippet ”en aksje - en stemme” (i realiteten et forbud mot stemmerettsløse aksjer),
  • om det er behov for å regulere i EU institusjonelle investorers plikter til å opplyse om sin stemmepolitikk i de selskapene de har aksjer i,
  • om det er behov for ytterligere regler i EU med krav om transparens for å hindre svindel, terror eller annen kriminalitet,
  • om det er behov for et nytt 14. direktiv om flytting av selskapers registrerte kontor,
  • om det er behov for regler i EU om bruk av grupper og pyramider,
  • om det er behov for endringer i forordningen om europeiske selskaper.

Konsultasjonen er først og fremst rettet mot de berørte brukerne av regelverket, og Kommisjonen ber om at de berørte sender inn sine merknader innen 31. mars 2006, direkte til DG MARKT F2, European Commission, B-1049 Brussels eller på e-post til adressen: Markt-COMPLAW@cec.eu.int

For ordens skyld presiseres at norske aktører som ønsker å besvare konsultasjonen, må gjøre dette direkte til Kommisjonen på adressene nevnt over.

Selv om konsultasjonen ikke først og fremst er rettet mot myndighetene, vurderes likevel om også Justisdepartementet skal sende inn merknader til konsultasjonen på enkelte punkter. Flere medlemsland vil antakelig gjøre dette. I den forbindelse mottar Justisdepartementet gjerne synspunkter fra norske aktører om hvilke av punktene i konsultasjonsdokumentet man anser som særlig viktige og hvorfor, samt andre synspunkter man skulle ha om konsultasjonsdokumentet. Departementet mottar også gjerne kopi av de merknadene som norske aktører sender inn til Kommisjonen, da det er av generell interesse for departementet å kjenne til hva de norske aktørene er opptatt av i denne forbindelse. Vennligst send dette i så fall med e-post til aud.slettemoen@jd.dep.no eller med post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Synspunkter man ønsker at departementet er kjent med ved utarbeidelsen av et eventuelt svar på konsultasjonen bør være oss i hende senest i løpet av uke 9 i 2006.Med hilsen

Aud Slettemoen e.f.
lovrådgiver

 

Anita Neraas
sekretær

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Banklovkommisjonen

Brønnøysundregistrene
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Skatterevisorers Landsforening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppgaveregisteret
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
VPS ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund