Fritidsboligfenomenet i Norge

Notat om utviklingen i bruk av fritidsboliger i Norge.

Fagnotat om utvikling i bruk av fritidsboliger i Norge.

Notatet er laget av Bygdeforskning og tar for seg tre temaer:

1. Utviklingen i bruken av fritidsboliger, også utover ”vanlig” feriebruk. Dette går blant annet på bruk til arbeid, i lys av utviklingen i retning av større fleksibilitet i løsning av arbeidsoppgaver og bruk av ny teknologi. Notatet ser også på om det skjer en utvikling i retning av at pensjonister og trygdede i større grad bosetter seg i ferieboligen hele eller deler av året.

2. Oversikt over utviklingen i omfanget av fritidsboliger i Norge de siste tiårene, blant annet med utgangspunkt i inndelingen over bo- og arbeidsmarkedsregioner (Juvkam 2002).

3. En redegjørelse for økonomiske konsekvenser i kommuner hvor fritidsboliger er utbredt.