Frivillighetsstrategi (2015-2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)

Denne strategien formulerer mål og tiltak for det fremtidige samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet– både hjelpetiltak og folkehelsearbeid.

Strategien skal revideres årlig av partene. Innkjøp av velferdstjenester fra ideelle aktører er regulert av den offentlige innkjøpspolitikken. Denne strategien omhandler ikke innkjøpspolitikken. Strategien skal omhandle det frivillige arbeidet og innsatsen til de frivillige organisasjonene og enkelt personene som ikke er medlemmer i en frivillig organisasjon. Strategien skal samstemmes med den øvrige frivillige og uformelle innsatsen med
betydning for helse- og omsorgsfeltet.

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap
utviklet strategien.

Les Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) i pdf-format