Fst 1/00

Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere ifengselsvesenet

Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet

Rundskriv Fst 1/00
Saksnr. 98/03900 HGS/uq
Dato: 17.01.2000

Direktøren (KIA/KRUS/KITT)
Kontorsjefen (KIF)

Metadonassistert behandling i fengselsanstalt

Behandling med metadon er et av virkemidlene i arbeidet med å rehabilitere langtkomne rusmiddel-misbrukere. Hvilke personer som skal motta slik behandling avgjøres av ansvarlig metadonsenter ut fra spesielle kriterier. Kriminalomsorgens oppgave blir i denne forbindelse å legge til rette for at behandlingen også kan foregå under straffegjennomføring når dette anses hensiktsmessig av metadonsentrene.

Dette er i tråd med normaliseringsprinsippet og modellen for forvaltningssamarbeid. Behandling med metadon blir således i fengselsfaglig sammenheng likestillet med annen medikamentell behandling av innsatte.

Det presiseres at avgjørelser om opp- og nedtrapping, og eventuell avslutning av behandlingen, er avgjørelser som skal fattes av det ansvarlige metadonsenter.

Justisdepartementet ga i brev av 8. juni 1998 uttrykk for at kriminalomsorgen lokalt skal planlegge tilretteleggingen av metadonbehandling i fengsel. Fengselsstyret har nå besluttet å utferdige dette rundskriv for å bringe nærmere klarhet i tilretteleggingen og for å skape mest mulig likhet med hensyn til dette behandlingstilbudet.

Hvilke anstalter som omfattes

Hvert fengselsdistrikt og alle landsfengslene må kunne ta imot innsatte som er under metadonassistert rehabilitering. Det må legges til rette for at domfelte ikke mister muligheten for andre soningstilbud av betydning. Behandlingen kan også skje i åpen anstalt når direktøren anser det forsvarlig.

Ved overføring av innsatt som mottar metadon til anstalt utenfor ansvarsområdet til den innsattes opprinnelige senter for metadonassistert rehabilitering, må det senter for metadonassistert rehabilitering den innsatte flyttes til, varsles i god tid. Dette slik at det blir anledning for en praktisk tilrettelegging.

Fengselsstyret ber om at metadonbehandlingen planlegges og søkes tilrettelagt best mulig i de anstaltene som omfattes.

Praktisk gjennomføring

Oppbevaring av metadon skal i anstaltene skje betryggende, på samme måte som oppbevaring av B-preparater.

Utdeling av metadon i fengsel vil fØlge vanlige regler for medisinutdeling. Det vil si at det er helsetjenesten som doserer og i første rekke skal forestå utdeling av metadon i fengsel. I noen tilfeller vil det imidlertid være nødvendig at tjenestemenn bistår med utdelingen.

Tjenestemennenes oppgave ut over korrekt utdeling, vil være å forsikre seg om at medikamentet drikkes/svelges. De vanlige regler for medisinutdeling i fengsler følges. Man viser i denne forbindelse til fengselsreglementet §§ 61.62-61.64.

Ansvarsgruppe

For innsatte som mottar metadonbehandling vil det være etablert en ansvarsgruppe rundt klienten. Denne ansvarsgruppen består av representanter fra de involverte instanser.

Under fengselsopphold hvor metadontildelingen skal opprettholdes eller nedtrappes bør ansvarsgruppen fortsette oppfølgningen og utvides med en representant fra fengselet og eventuelt en fra Kriminalomsorg i frihet. Det er viktig at den innsatte følges opp av en ansvarsgruppe som både har kjennskap til metadonassistert rehabilitering og til de rammer et fengselsopphold medfører.

Hvis den innsatte skal opptrappes frem mot løslatelse skal ansvars-gruppen reetableres med representanter fra anstalten og eventuelt fra friomsorgen, i forbindelse med opptrappingen. Kriminalomsorg i frihet bør være med i ansvarsgruppen i de tilfeller oppfølgning i tilsynstiden ved prøveløslatelse er aktuelt.

Direktørene skal videre vurdere om det bør opprettes et metadonutvalg i anstalten. Et slikt utvalg kan f eks bestå av en representant fra helsetjenesten, sosialtjenesten, en fra tjenestemennene, evt. narkotikakoordinator. Utvalget vil lette det tverrfaglige samarbeidet samt være en lokal kompetansegruppe.

Hvis det ikke opprettes et metadonutvalg skal de anstalter hvor det er innsatte som mottar metadon ha minst en tjenestemann som er kontaktperson.

Informasjonsutveksling

Metadonassistert rehabilitering er i utgangspunktet et anliggende mellom den innsatte og ansvarlig metadonsenter. Imidlertid har behandlingen konsekvenser som medfører at noen fengselstjenestemenn må bli gjort kjent med medisineringen.

For å løse eventuelle spørsmål rundt taushetsplikt og sikre nødvendig informasjonsutveksling skal metadonassistert rehabilitering i fengselsvesenet avhenge av den innsattes skriftlig samtykke til informasjonsutveksling. Man viser til vedlagte skjema som bes benyttet.

Det presiseres at opplysninger om metadonbruk ikke skal tilflyte flere tjenestemenn i anstalten enn strengt tatt nødvendig.

Urinprøver

Anstaltene skal sette som vilkår at den innsatte avgir rutinemessige urinprøver uavhengig av mistanke om narkotikamisbruk. Metadonassistert rehabilitering i fengselsvesenet er derfor betinget av at innsatte samtykker i slik prøvetaking.

Anstaltene må opplyse om at prøvegiver mottar metadon på skjemaet som sendes Statens rettstoksikologiske institutt.

Analyseresultatet vil på vanlig måte kunne gi grunnlag for disiplinærreaksjoner i fengselet dersom det registreres bruk av rusmidler/ medikamenter ut over det som er foreskrevet av helsepersonell. Kopi av analyseskjemaet sendes det aktuelle senter for metadonassistert rehabilitering hvis det oppdages sidemisbruk.

Denne framgangsmåten er valgt for å spare ansatte og den innsatte for å måtte levere urinprøve både til metadonsenteret og til fengselsfaglig bruk. En og samme urinprøve skal således dekke både fengselets og metadonsenterets behov for å følge opp sidemisbruk.

Bortfall av fellesskap

Hvis den innsatte fremstår som ruspåvirket i en opptrappingsfase skal anstalten vurdere å ta han/henne ut av fellesskapet. Dette for å unngå problemer i forhold til øvrige innsatte. Det må settes som vilkår for behandlingen at innsatte skriftlig samtykker i at fellesskap kan bortfalle. Dette gjelder også arbeidsfellesskap. Se vedlagte skjema.

Innsøkning under soning

Det er det sosialkontoret domfelte tilhører som er søkerinstans til metadonbehandling. Ved ønske om innsøkning må derfor anstaltens sosialtjeneste kontakte sosialkontoret.

Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring

Man viser til skjemaet Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring. Skjemaet skal kopieres i anstaltene og underskrives av innsatte som er innvilget metadon.

Ved å underskrive samtykker den innsatte i at;

  • nødvendig informasjonsutveksling kan finne sted
  • anstalten kan kreve rutinemessige urinprøver uavhengig av mistanke om narkotikamisbruk.
  • fellesskap kan bortfalle hvis den innsatte i en periode får ruseffekt av metadonbehandlingen. Den innsatte plikter selv å opplyse om det oppstår en ruseffekt.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Elisabeth Barsett
underdirektør

Saksbehandler:
Hans-Gunnar Stey
førstekonsulent

Vedlegg: 1 skjema