Fst 2/00

Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse

RundskrivFst 2/00
Saksr. 95/1710 D 633.62 ET/mm
Dato: 07.02.2000

Fengselsdirektøren
Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet

Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse

Det er for 2000 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,5% på post 01.2. Dette tilsier at den generelle godtgjøringssatsen vil bli hevet med kr.1, pr. dag f.o.m. 01.02.2000.

Følgende prinsipper skal legges til grunn for godtgjøring til de innsatte:

•Arbeidstid fra kl. 0800 til kl. 1500 inklusive pauser. Annen arbeidstid kan fastsettes der dette er nødvendig av hensyn til anstaltens drift.

•Lik arbeidstid for undervisning, produksjon, og økonomiarbeid.

  • Deltakelse i programvirksomhet lønnes tilsvarende som for arbeid og undervisning.

• Mulighet for å kombinere arbeid, programvirksomhet og undervisning.

•Direktøren kan gi ekstra tillegg ved arbeidsoppgaver som er spesielt viktig for anstalten. Tillegget må vurderes i forhold til distriktets/fengselets ramme, og kan være fra kr. 1,- til kr. 20,-. Tillegget kan således kun gis innenfor tildelt budsjettramme og skal praktiseres etter en fleksibel bruk av skalaen, begrenset oppad til kr. 20,-.

•Innsatte kan trekkes i godtgjøring ved ureglementert fravær og for dårlig arbeidsinnsats.

•Innsatte som skulker eller nekter å ta del i den sysselsettingen de er satt til, skal ikke gis godtgjøring. Dette gjelder også innsatte som utholder refselse i medhold av fengselsreglementets § 35.2 d.

Departementet forventer at direktøren faktisk benytter adgangen til å trekke den innsatte for ureglementert fravær og dårlig innsats.

Satsene for godtgjøring er:

1 .Ordinær godtgjøringssats:

Undervisning, produksjon og økonomiarbeid kr. 44,
Lik sats for hverdager og helgedager.

2.Spesielle unntak:

Direktøren kan gi tillegg for særlig viktig arbeid inntil kr. 20,- utover ordinær godtgjøringssats.

3.Sykdom, isolasjon i hht. § 53.4 pkt. 2,

Varetekt som ikke vil arbeide kr. 29,-

Fremstilling, perm, fengselsaktiviteter på virkedager kr. 29,-

Arbeidsnekt eller tiltak etter fengselsreglemetets § 35.2 d kr. 0,-

4.Satsen for dagpenger (stønadspenger):

Innsatte som mangler arbeids- eller skoletilbud kr. 29,-

5. Midler til utbetaling ved løslatelse

Innsatte bør oppfordres til å avsette en viss andel av godtgjøringen for utbetaling ved løslatelse.

Skogsforlegninger godtgjøres som tidligere.

Dette rundskriv trer i kraft 1. mars 2000. Fra samme tidspunkt oppheves rundskriv Fst 7/98.

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Jan Erik Sandlie
underdirektør

Saksbehandler: Erika Tonna