Fst-2/99

Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c.

Jnr. 97/06641 D 633.62 HGS/BM 26.04.99
Rundskriv fst 2/99

Fengselsdirektøren
Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet

Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c.

1.Innledning

Ved rømninger, unnvikelser og uteblivelser etterlater domfelte opptjente godtgjøringspenger og private eiendeler/penger i anstalten. Unntaksvis kan dette også skje ved løslatelser.

I tilfeller hvor domfelte over lengre tid unndrar seg fortsatt soning må anstaltene håndtere domfeltes etterlatte godtgjøringspenger og private eiendeler/midler. Det har også forekommet at løslatte personer ikke har vært å oppdrive for tilbakeføring av verdier.

Det er viktig at anstaltene har rutiner som er praktisk gjennomførbare samtidig som de sikrer domfeltes verdier på en måte som er korrekt og lovlig i forhold til den domfelte. Praksis må dessuten være ensartet innenfor fengselsvesenet.

Fengselsstyret har derfor funnet det påkrevd med et rundskriv vedrørende anstaltenes håndtering av uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger.

Det presiseres at med godtgjøringspenger menes i dette rundskriv godtgjøring for arbeid eller skolegang og dagpenger. Videre er varetektsinnsatte i dette rundskriv likestilt med domfelte.

I brev av 3. juli 1997 har Justisdepartementet gitt retningslinjer vedrørende uavhentede godtgjøringspenger. Retningslinjene i brevet av 3. juli 1997 bortfaller og erstattes av dette rundskriv.

2. Håndtering av godtgjøringspenger etterlatt ved rømning, unnvikelse og uteblivelse

Utgiftsførte og godskrevne godtgjøringspenger, som den domfelte har etterlatt i forbindelse med rømning, unnvikelse eller uteblivelse, skal bokføres på konto i anstalten i 3 måneder. Hvis domfelte i løpet av denne tiden innsettes i samme eller annen anstalt, kan pengene tilbakeføres domfelte. Hvis domfelte ikke er å oppdrive kan anstalten med hjemmel i fengselsreglementet § 35.2 litra c inndra godtgjøringspengene som en refselse. Midlene føres da som inntekt på kap. 3430 Kriminalomsorg i anstalt.

Som en følge av dette er fengselsreglementet § 35.2 litra c endret til følgende;

"c) Inndragning av godskrevne godtgjøringspenger. Denne refselse kan ikke gjelde hele det godskrevne beløp, med unntak av hvis innsatte har rømt, unnveket eller uteblitt. I de sistnevnte tilfelle er refselsens beløp allikevel begrenset til maksimalt kr 400,-."

Godtgjøringspenger over kr 400,-, og godtgjøringspenger anstalten velger ikke å inndra ved refselse, skal behandles som private midler, jf punkt 3 under.

3. Håndtering av private eiendeler/penger etterlatt ved rømning, svikt

eller løslatelse

Med private eiendeler/penger menes i denne forbindelse andre verdigjenstander og penger enn godtgjøringspenger. Typisk vil være gjenstander og penger domfelte har tatt med til anstalten ved soningens påbegynnelse eller ervervet under soning.

Det er ingen adgang for anstaltene til å inndra disse verdier.

Hvis domfelte forlot anstalten ved rømning, unnvikelse eller uteblivelse vil det normalt ikke være mulig å tilbakelevere verdiene til domfelte, med mindre domfelte er pågrepet og gjeninnsatt. Gjelder det derimot gjenglemte verdier etter løslatelse skal anstaltene gjøre et rimelig forsøk på å returnere verdiene direkte til den løslatte.

Hvis domfelte ikke er å oppdrive skal gjenstandene/pengene behandles som hittegods. Private eiendeler og penger skal overføres til det lokale hittegodskontor 3 måneder etter at domfelte forlot anstalten.

4. Håndtering av godgjøringspenger etterlatt ved løslatelse

Godtgjøringspenger som er etterlatt i anstalten ved løslatelse skal håndteres som private eiendeler/penger - jf. pkt 3. Da det ikke foreligger noe refsbart forhold er det ikke hjemmel for inndragning.

Det skal også nå i rimelig grad gjøres forsøk på å overføre pengene direkte til løslatte. Hvis overføring til løslatte ikke lar seg gjøre skal pengene overføres til hittegodskontoret etter 3 måneder.

5. Praktisk gjennomføring

Ved behov bør anstaltene kontakte det lokale politidistrikt/hittegodskontor for å avtale en praktisk gjennomføring av overlevering av hittegods.

Med hilsen

Erik Lund-Isaksen
ekspedisjonssjef

Erika Tonna
fung. underdirektør

Saksbehandler:
Hans-Gunnar Stey
førstekonsulent