Fst 3/00

Utenlandske borgere i norske fengsler

Jnr. 99/16621 D 632 JBG 20.01.00
Rundskriv Fst 3/00

Direktøren (KIA/KITT/KRUS)

Utenlandske borgere i norske fengsler

Etter Wien-konvensjonen av 1963 er Norge forpliktet til å varsle utenlandske myndigheter om at noen av deres statsborgere er pågrepet, dersom dette ønskes av den pågrepne.

Fengselsstyret er gjort oppmerksom på innsatte ikke alltid er kjent med sin rett til å kontakte ambassade/konsulat. Dersom ambassaden eller konsulatet ikke varsles, vil disse heller ikke kunne hjelpe den innsatte med diverse praktiske ting, besøk etc. For å sikre at våre folkerettslige forpliktelser oppfylles, pålegges anstaltene å forsikre seg om at utenlandske statsborgere ved ankomst til anstalten er kjent med sin rett til å kontakte sin ambassade/konsulat, og følgene ved at slik kontakt ikke opprettes.

Dersom den innsatte ønsker å kontakte sin ambassade/konsulat, bes direktøren legge forholdene til rette for slik kontakt, enten ved telefon eller ved skriftlig korrespondanse. Dersom den innsattes hjemland ikke har ambassade/konsulat her i landet, vil Utenriksdepartementet være behjelpelig med å overbringe beskjed.

Med hilsen

Nina Messel e.f.

avdelingsdirektør

Kari Melingunderdirektør

Saksbehandler: Rådgiver Johan Berg