Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene

Forslaget til statsbudsjett for 2006

Fylkesvis oversikt over budsjettpunktene

Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold

Den sivile rettspleien på grunnplanet
Med "Den sivile rettspleien på grunnplanet" menes forliksrådene, namsmannsfunksjonen, stevnevitnefunksjonen og enkelte andre rettspleiegjøremål som blir utført på nivået under tingrettene. På dette feltet skjer det en reform. Hovedmålene for reformen er å sørge for en mer lik og rasjonell organisering av rettspleiegjøremålene, samt en forenkling for publikum. Oppgavene skal utføres lokalt nær publikum og vil styrke desentraliseringen av politi- og lensmannsetaten.

Det viktigste elementet i reformen er at staten overtar det økonomiske og administrative ansvaret for forliksrådene fra kommunene. Fra 01.01.2006 vil de sivile rettspleieoppgavene bli samlet i politi- og lensmannsetaten i hele landet. De nye oppgavene for politiet skal ikke gå på bekostning av oppgavene politiet allerede har. Driftsutgiftene til staten vil bli dekket av gebyrinntektene. Alle gebyrinntektene vil fra 2006 bli statlige.

For Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger blir det opprettet namsfogdkontor direkte underlagt Politidirektoratet. I tillegg blir det opprettet namsfogdkontor under politidistriktene for Skedsmo, Tønsberg og Nøtterøy, Kristiansand, Sandnes, Tromsø og Karlsøy kommuner.

Akershus, Oslo, Østfold og deler av Buskerud

Nødnett
Justisdepartementet er i ferd med å innhente tilbud om etablering av et felles digitalt radiosamband. Første utbyggingsområde er politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Justisdepartementet tar sikte på at området skal være ferdig utbygget og testet sommeren 2007.

Finnmark

Kontoret for voldsoffererstatning overtar ansvaret for Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre

Justisdepartementet foreslår å gjøre rådgivningskontorene for kriminalitetsofre til en permanent ordning, som utvides til å gjelde flere steder i landet. Det økonomiske, administrative og faglige ansvaret foreslås flyttet til Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

Hordaland

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 81 (2004-2005) Om endringer i straffeloven (prøveordning med Narkotikaprogram med domstolskontroll), sluttet seg til Regjeringens forslag om forsøk med Narkotikaprogram med domstolskontroll. Programmet etableres som prøveprosjekt i 2005 i Oslo og Bergen, og skal være en utprøving av alternativ straffereaksjon for rusmiddelsmisbrukere dømt for narkotikarelatert kriminalitet. Prøveprosjektet fortsetter i 2006.

Hedmark

Som følge av strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Glåmdal tingrett i Kongsvinger planlagt ferdigstilt i 2006.

Nordland

Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten/Sørfold
Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner inkl. mva. til fortsatt prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten i Fauske kommune med 100-125 plasser.

Samlokalisering av Hovedredningssentralen Nord-Norge og Bodø Radio
Det er i gangsatt en prosess for samlokalisering av Hovedredningssentralen Nord- Norge og Bodø Radio. Etter planen skal de to etatene være samlokalisert primo 2006.

Den fysiske nærheten mellom Hovedredningssentralen og Kystradioen gjør at disse kan gi samtidig respons når en hendelse inntreffer. Det er gode erfaringer med tilsvarende samordning og samlokalisering av Kystradioen og Hovedredningssentralen i Sør Norge.

Oslo

Sammenslåing av førsteinstansdomstoler
Sammenslåingen av Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete skal skje 01.07.2006.

Narkotikaprogram med domstolskontroll
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 81 (2004-2005) Om endringer i straffeloven (prøveordning med Narkotikaprogram med domstolskontroll), sluttet seg til Regjeringens forslag om forsøk med Narkotikaprogram med domstolskontroll. Programmet etableres som prøveprosjekt i 2005 i Oslo og Bergen, og skal være en utprøving av alternativ straffereaksjon for rusmiddelsmisbrukere dømt for narkotikarelatert kriminalitet. Prøveprosjektet fortsetter i 2006.

Øvelse Oslo
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forbereder gjennomføring av en sivilt ledet terror-/redningsøvelse 1. halvår 2006 kalt Øvelse Oslo. Øvelsen er planlagt med utgangspunkt i erfaringer fra terroranslaget i Madrid 2004, hvor DSB utarbeidet en egen erfaringsrapport. Øvelsen skal ha fokus på prioritering og samspill mellom nød-, rednings- og beredskapsetater, herunder politiets ledelse, og samordning i en kompleks masseskadesituasjon som involverer terror.

Sentral krisestøtteenhet lokalisert til Oslo
Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner inkl. mva. til oppfølging av Stortingsmelding nr. 37 Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. 20 millioner kroner foreslås til tiltak under Justisdepartementet, 17 millioner kroner til tiltak under Utenriksdepartementet og 3 millioner kroner til tiltak under Helse- og omsorgsdepartementet.

Bevilgningen til Justisdepartementet skal blant annet gå til etablering av en krisestøtteenhet. Arbeidet med enheten er startet. Den nødvendige konkretiseringen av støttefunksjoner, lokaler i Oslo og personell med mer skal sluttføres før 01.01.2006. Enheten skal være i drift så snart det er praktisk mulig.

Rogaland

Som følge av strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Jæren tingrett i Sandnes planlagt ferdigstilt i 2006.

Sogn og Fjordane

Det skal opprettes en sivil redningshelikopterbase i Florø. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget er det lagt vekt på at kravene til den sivile redningshelikoptertjenesten ved basen i Florø, skal være sammenlignbar med den tjenesten som utføres av Luftforsvarets 330-skvadron på de øvrige redningshelikopterbasene. Justisdepartementet ser videre på mulighetene for å samordne helikoptertjenester i området. Drift av basen planlegges utlyst i markedet høsten 2005, med planlagt oppstart i 2007. Basen vil få døgnkontinuerlig tilstedevakt (15 minutters beredskap) fra oppstart.

Svalbard

Svalbardbudsjettet
Regjeringen foreslår noen endringer for å innrette skattereglene på Svalbard etter skattereformen, blant annet innføring av en lempet skjermingsmetode, økt skattesats i lønnstrekkordningen fra 8 prosent til 12 prosent og lette i formueskattereglene tilsvarende som på fastlandet, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Finansdepartementet. Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på det samlede skatte- og avgiftssystemet på Svalbard.

Svalbardbudsjettet er styrket med 6 millioner kroner inkl. mva. til dekning av helårsvirkning av husleie og engangsinvesteringer ved etablering av den nye Svalbard forskingspark i 2006.

Reservekraftanlegg
Bevilgningene til investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen blir videreført i 2006. Nettet ble bygget for å gi en sikker energitilførsel til innbyggerne. Det er lagt til grunn at investeringene i fjernvarmenettet skal finansieres ved hjelp av låneopptak og være ferdigstilte i løpet av 2007. Det er bestemt at et nytt reservekraftanlegg i Longyearbyen blir finansiert av brukerne.


Østfold

Follo tingrett
I forbindelse med strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Follo tingrett i Ski planlagt ferdigstilt i 2006.

Halden fengsel
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 å bevilge 20 millioner kroner inkl. mva. til oppstart av bygging av Halden fengsel med 251 plasser. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009.

Publisert: 14.10.2005