G-03/2013 - ANSKAFFELSE AV KONTRAKTER OM DRIFT AV ASYLMOTTAK

UDI

 

Nr.                                            Vår ref                                                   Dato
G-03/2013                                11/7812                                                29.05.2013

 

ANSKAFFELSE AV KONTRAKTER OM DRIFT AV ASYLMOTTAK

1. Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 95. Bestemmelsen gir utlending som søker beskyttelse (asyl) tilbud om innkvartering. UDI har i henhold til departementets overordnede instruks for Utlendingsdirektoratet ansvaret for å etablere, drifte og nedlegge asylmottak/botilbud for asylsøkere. Anskaffelse av drift og leie av mottaksplasser gjøres ved å inngå privatrettslige kontrakter med driftsoperatører, og skal skje etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

I Prop. 1 S (2012–2013)(forslag til stortingsvedtak for budsjettåret 2013) vises det til NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere:

NOU 2011: 10 slår fast at dagens system med innkvartering av asylsøkere i mottak drevet dels av private aktører, dels av kommuner og dels av ideelle organisasjoner, fungerer etter hensikten. Andelen ideelle driftsoperatører har imidlertid sunket betraktelig siden oppstarten av asylmottaksdrift i Norge. Departementet vurderer ulike tiltak for å legge til rette for at kommunale og ideelle organisasjoner fortsetter å være driftsoperatører for asylmottak, sammen med private foretak.

Formålet med dette rundskrivet er å gjøre kjent at drift av asylmottak regnes som helse- og sosialtjenester etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt å legge til rette for å øke andelen mottak som drives av ideelle organisasjoner.

2. Drift av asylmottak regnes som helse- og sosialtjenester
Drift av asylmottak skal forstås som en helse- og sosialtjeneste, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (3).

3. Unntak for kontrakter med ideelle organisasjoner
Det fremgår av forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1(3) om forskriftenes anvendelsesområde at:

«For kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III. Dersom kontrakten overstiger terskelverdiene angitt i § 2-2 (terskelverdiene), gjelder likevel § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og § 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultater)».

Unntaket i § 2-1 (3) åpner for at for kontrakter som gjelder helse- og sosialtjenester kan offentlige oppdragsgivere velge å ha anbudskonkurranser som kun er åpne for ideelle organisasjoner som yter til det offentlige. Begrunnelsen for unntaket er i henhold til forarbeidene til endringer i lov om offentlige anskaffelser (Ot. prp. 62 (2005-2006)) at «det er usikkert om kravet til åpen konkurranse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til et ønsket samfunnsmessig engasjement og samarbeid med disse organisasjonene».

Klassifiseringen av mottaksdrift som helse- og sosialtjeneste innebærer altså at UDI kan avholde konkurranser forbeholdt ideelle organisasjoner, der det er forenklede krav til prosedyre sammenlignet med kravene som stilles ved ordinær konkurranse som er åpen for alle. Ved gjennomføring av begrensede konkurranser må UDI ta stilling til hvilke aktører som oppfyller kriteriene for å være ideell organisjon i denne sammenhengen.

Unntaket innebærer i praksis at UDI kan velge mellom å enten reservere konkurransen til kun å gjelde for ideelle organisasjoner, og dermed kun følge reglene i del I i forskriften, eller å gjennomføre en ordinær konkurranse (som er åpen for alle) etter prosedyrene i del II i forskriften. Hvilken løsning som er mest hensiktsmessig må vurderes konkret av UDI ved hver konkurranse. Departementet kan gjennom tildelingsbrev til UDI gi føringer for målsetting om andel mottak drevet av ideelle organisasjoner.

De grunnleggende kravene til tildeling av kontrakter, som fremgår av lov om offentlige anskaffelser § 5, vil gjelde, også i tilfeller der forenklede prosedyrekrav benyttes. I tillegg skal det det utarbeides protokoll i henhold til forskriftens § 3-2.

4. Tilrettelegging av konkurranser for nye aktører
Konkurranser om drift av asylmottak skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. Dette vil være særlig viktig for nye aktører som ikke har drevet mottak tidligere, og gjelder uavhengig av om potensielle driftsoperatører er ideelle, kommunale eller kommersielle.

Vi understreker derfor at UDI i alle konkurranser skal tilstrebe mest mulig reell konkurranse mellom ulike driftsoperatører. Dette betyr at det skal vurderes om det vil være hensiktsmessig med lengre frister enn det som er påkrevd etter forskriftens del II eller del III.

 

Med hilsen

Anita Vardøy
fung. avdelingsdirektør 

                                                                        Heidi Brynildsen Grande
                                                                        førstekonsulent

 

Kopi:
KS
Driftsoperatører for asylmottak