G-01/2015 Retningslinjer for skriftlig bekreftelse ved utsatt utreisefrist

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

 

 

1. Innledning

Direktiv 2008/115/EF (Returdirektivet) ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 24. desember 2010.

Departementets rundskriv G-15/2010 om retningslinjer for fastsettelse av utreisefrist i vedtak etter utlendingsloven som innebærer at utlendingen skal forlate riket, trådte i kraft samme dag.

Punkt 6 i rundskriv G-15/2010 omhandler underretning om vedtak som innebærer en plikt til å forlate riket og registrering av dato for utreisefristen. Det er der presisert at frist for utreise skal registreres i DUF og at det er den etat som underretter om vedtaket som skal foreta slik registrering. Det står imidlertid ikke noe om hvorvidt det skal gis en skriftlig bekreftelse til utlendingen dersom utreisefristen blir forlenget.

Departementet gir gjennom dette rundskrivet nærmere retningslinjer om underrettingen når en utlending har fått utsatt utreisefrist. Dette rundskrivet er ment som et tillegg til ovennevnte rundskrivs punkt 6. Det medfører ellers ingen endringer i det fortsatt gjeldende rundskriv G-15/2010.

2. Skriftlig underretning om forlenget utreisefrist

Det følger av utlendingsloven § 90 femte ledd første punktum at returvedtaket skal inneholde en passende frist for frivillig utreise. Returvedtaket er det vedtaket som fastslår at utlendingen har en plikt til å forlate riket.

Utgangspunktet er at det er det vedtaksorganet som gir eller nekter å gi en frist for frivillig utreise, som skal underrette utlendingen om vedtaket og om den utreisefrist som er gitt.

Det følger av utlendingsloven § 90 femte ledd tredje punktum at det kan settes en lengre utreisefrist enn tretti dager dersom det anses nødvendig (utvidet utreisefrist). Politiet kan videre forlenge en allerede fastsatt utreisefrist (forlenget utreisefrist). Vedtaksorganet skal ut fra de opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet vurdere om det er nødvendig å gi en utvidet utreisefrist. Videre kan politiet, med ansvar for utreisekontroll, vurdere om det er nødvendig at en allerede fastsatt utreisefrist forlenges.

PU eller politidistriktet avgjør om det er grunnlag for å etterkomme en anmodning om forlengelse av en fastsatt utreisefrist, eller om en slik anmodning må anses som en omgjøringsanmodning av det vedtaket som ga grunnlag for fastsettelse av utreisefristen og som UDI eller UNE må ta stilling til.

Det følger av returdirektivet artikkel 14 (2) at det skal gis en skriftlig bekreftelse når fristen for frivillig utreise forlenges, eller at et returvedtak inntil videre ikke vil bli håndhevet.

Dersom PU eller politidistriktet etterkommer en anmodning om forlengelse av en fastsatt utreisefrist, skal utlendingen gis en skriftlig bekreftelse på hva som er den nye gjeldende utreisefristen.

3. Ikrafttredelse

Rundskrivet trer i kraft 5. juni 2015. Rundskriv G-15/2010 gjelder fortsatt.

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad     
ekspedisjonssjef

                                                                                 Siri Johnsen
                                                                                 avdelingsdirektør

 

Kopi: NOAS og Advokatforeningen