G-03/2016 - Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet           

1. Bakgrunn

Utlendingsforskriften § 19-29 første ledd fastsetter at det bare kan treffes vedtak om utvisning eller bortvisning «dersom det er adgang til sanksjoner mot norske borgere for tilsvarende forhold».

Vilkåret om at det må være adgang til «sanksjoner» mot norske borgere for tilsvarende forhold før det kan fattes vedtak om bortvisning i EØS-saker, fremgår ikke uttrykkelig av EU-direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemstatenes territorium (unionsborgerdirektivet). Departementet har etter en vurdering av rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolen kommet til at det vil være mer riktig med en videre formulering enn «sanksjoner».

Et forslag om å endre formuleringen i utlendingsforskriften § 19-29 første ledd ble derfor sendt på høring 3. juli 2015 med høringsfrist 1. september 2015. Etter en gjennomgang av høringssvarene, har departementet besluttet å endre forskriften.

2.             forskriftsendring

Departementet har besluttet å endre utlendingsforskriften § 19-29 første ledd slik at den også vil åpne for bortvisning eller utvisning dersom det er adgang til sanksjoner «eller foreligger andre effektive tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere»

I høringsnotatet ble det blant annet vist til at regelendringen ville kunne ha betydning overfor personer som aktivt og bevisst motiverer til radikalisering og voldelig ekstremisme. Myndighetene har eksempelvis i en egen handlingsplan fastsatt en rekke tiltak for å motvirke nettopp radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom tiltakene i handlingsplanen legges det stor innsats fra myndighetenes side i å forebygge tilvekst til ekstreme miljøer, samt blant annet å forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett.

Det sentrale vurderingstemaet vil fortsatt være EU-/EØS-rettens krav om at det hos utlendingen må foreligge, eller antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Endringen i utlendingsforskriften gir derfor ikke i seg selv grunnlag for en generell endring i praksis overfor for eksempel personer som bedriver tigging.

For øvrig må reglene tolkes og anvendes innenfor rammene av EU/EØS-retten.

§ 19-29 har følgende ordlyd etter forskriftsendringen:

§ 19-29 Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

            Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 121 og § 122 første ledd, kan bare være begrunnet i utlendingens personlige forhold og kan bare skje dersom det er adgang til sanksjoner eller det foreligger andre effektive tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere. Tidligere straffedommer kan ikke alene gi grunnlag for bortvisning eller utvisning.

3.             Ikrafttredelse

Forskriftsendringen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                  Kenneth A. Baklund
                                                                                  fagdirektør