G-03/2017 – Endring av utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd (flerreisevisum) og rundskriv G-01/2013

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift av 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Bestemmelsen om flerreisevisum i § 3-9 tredje ledd er endret, og tidligere rundskriv G-01/2009 av 13. juni 2009 om bruk av flerreisevisum, skal ikke lenger anvendes.

I henhold til utlendingsforskriften § 3-4 er Europarlaments- og rådsforordning nr. 810/2009 av 13. juli 2009 gjort til norsk forskrift, og det henvises til denne for nærmere regulering av praksis rundt flerreisevisum.

Med hilsen


Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                               Vibeke Margrethe Selmer
                                                                               seniorrådgiver