G-03/2020 – ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – behandling av personopplysninger, bruk av automatiserte avgjørelser m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 17-7 a, 17-7 c, 17-7 d, 17-7 f, 17-7 g og 17-7 h. Endringene innebærer at Utlendingsdirektoratet kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger, at utlendingsmyndighetene kan viderebehandle personopplysninger for nye formål når det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en sammenheng, at Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og politiet kan innhente flere personopplysninger enn i dag fra barnevernsmyndighetene, skattemyndighetene og Arbeids- og velferdsforvaltningen, og at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda kan innhente flere personopplysninger enn i dag fra Lånekassen.

Bruk av automatiserte avgjørelser
Endringen i utlendingsforskriften § 17-7 c innebærer at Utlendingsdirektoratet kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger. I denne «kan»-vurderingen må det blant annet ses hen til om automatisering er forsvarlig, herunder om de ulike saksporteføljene er egnet for automatisering. Det vil for eksempel være relevant å se hen til både hvor inngripende vedtaket er for den registrerte, hvor opplysningene hentes fra, hvor kurant avgjørelsen er og hva slags opplysninger som behandles. Den teknologiske utviklingen i Utlendingsdirektoratet vil også sette grenser for hvilke saker det er forsvarlig å underlegge helautomatisering.

Avgjørelsen kan ikke bygge på skjønnsmessige lov- eller forskriftsvilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom. Avgjørelsen er utvilsom dersom et utfall som er i tråd med lov, forskrift, instruks eller UDIs praksis lar seg bestemme av sakens faktum og forhåndsdefinerte kriterier som ligger til grunn for automatiseringsløsningen.

Særlige kategorier av personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10, kan inngå i avgjørelsen.

Ikrafttredelse
Endringene trer i kraft 5. mars 2020.

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                  Thale Nygaard Frich
                                                                                   seniorrådgiver

 

Vedlegg:    Endringsforskrift