Rundskriv

G-04/2019 – ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-25 a – bytte av vertsfamilie, adgang til å bo og utføre oppgaver hos ny vertsfamilie så snart søknad om ny tillatelse er registrert på nett

Justis og beredskapsdepartementet vedtok 3. desember 2019 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 10-25 a. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Endringsforskriften følger vedlagt.

Bakgrunn

Etter gjeldende utlendingsforskrift § 10-25 a kan en au pair som bytter vertsfamilie, bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart «fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert». Bestemmelsen ble vedtatt i 2012 og innebar en oppmyking av daværende regelverk, hvor au pairen ikke kunne flytte inn eller utføre oppgaver hos ny vertsfamilie før søknaden om oppholdstillatelse var innvilget. Bestemmelsen innebar at au pairen kunne bytte vertsfamilie raskt, uten at saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen var til hinder for det. I 2012 var det ikke lang ventetid hos politiet for å få levert slike søknader; man kunne som regel få time hos politiet på dagen. Etter at det ble innført en bookingløsning på nett, har dette blitt annerledes.

Ordningen med å forhåndsbooke time hos politiet på nettet er i utgangspunktet en forbedring som skaper forutsigbarhet både for søkere og politiet. I utlendingssaker kan dette likevel skape noen utfordringer hvis bookingtiden er lang og søkerne ikke er oppmerksomme på dette på forhånd. Bookingtiden varierer mellom politidistriktene og på ulike tider av året, alt fra noen få uker til noen måneder. Denne problemstillingen ble særlig belyst gjennom en enkeltsak sommeren 2019 (den såkalte «au pair-saken»). I debatten om saken kom det frem at flere var kritiske til at au pairer ikke kunne flytte inn og utføre oppgaver hos ny vertsfamilie allerede ved registrering av søknaden på nett, men måtte vente helt til de fikk time hos politiet for å levere søknaden. Flere stortingsrepresentanter uttalte seg også om problemstillingen, og ansvarlig statsråd (settestatsråd Jan Tore Sanner) orienterte Stortinget om at han ville vurdere om det var behov for endringer i regelverket. Utfallet av denne vurderingen er at departementet herved endrer skjæringstidspunktet i forskriften for når en au pair kan flytte inn og utføre oppgaver hos en ny vertsfamilie.

Tidligere overgang til ny vertsfamilie

Endringen i utlendingsforskriften § 10-25 a innebærer at en utlending som har opphold som au pair, gis rett til opphold som au pair hos ny vertsfamilie så snart utlendingen har registrert søknaden på nett og bestilt time hos politiet for innlevering av fullstendig søknad om oppholdstillatelse. Formålet med endringen er å legge til rette for tidligere overgang til ny vertsfamilie for au pairer som bytter vertsfamilie.

Før søknaden er innlevert hos politiet, vil den ikke være synlig i utlendingsforvaltningens datasystemer og dermed heller ikke være verifiserbar i disse datasystemene. Registreringsdatoen vil først synes i utlendingens systemer etter at søknaden er innlevert og behandlet hos politiet. Kvitteringen fra søknadsportalen vil være den eneste praktiske dokumentasjonen på at søknaden er registrert. Departementet ber UDI sørge for at søkerne blir tydelig informert gjennom søknadsportalen om at de må ta vare på kvitteringene for registrert søknad og betalt gebyr og for timebestilling hos politiet, i tilfelle de utsettes for kontroll.

Opphold hos ny vertsfamilie skal, som etter gjeldende rett, medregnes ved beregningen av samlet oppholdstid som au pair, som etter utlendingsforskriften § 6-25 er maksimalt to år. Dette gjelder også der au pairen har flyttet til ny familie, men der oppholdstillatelse ikke blir innvilget, slik at også denne perioden regnes med som periode da au pairen har hatt oppholdstillatelse som au pair.

Retten til fortsatt opphold gjelder kun dersom de øvrige vilkårene for tillatelse er oppfylt, som f.eks. at den totale oppholdstiden ikke er overskredet. De ordinære reglene om oppsigelse og avskjed, herunder reglene om oppsigelsestid, jf. UDIs rundskriv RS 2012-15, vil fortsatt gjelde.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Fjelberg
fagdirektør

 

Vedlegg: 
Endringsforskrift (PDF)

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet,
Barne- og familiedepartementet,
Utenriksdepartementet,
Politidirektoratet,
Politiets Utlendingsenhet