Rundskriv

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benefiserte saker

Til berørte

 

Nr.
G-05/2009
Vår ref.
200908143
Dato
18.12.2009

 

 

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benefiserte saker
I
1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 890 med virkning fra 1. januar 2010.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesatsen som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II
Stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd er fortsatt regulert av Justis- og politidepartementets rundskriv G-04/2004.

Med hilsen


Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør

                                                                   Trude Sørby Einersen
                                                                   rådgiver