G-06/2016 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 19-28 og § 19A-4a om Politiets sikkerhetstjenestes kompetanse til å bortvise når grunnleggende nasjonale interesser tilsier det

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste
Politidirektoratet

 

1.             BAKGRUNN

Forslag om nye bestemmelser i utlendingsloven kapittel 14 Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn ble sendt på høring 3. juli 2015, med høringsfrist 3. september 2015. Lovforslaget innebar blant annet at departementet i forskrift kan gi fullmakt til andre enn Utlendingsdirektoratet (UDI) til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker, jf. forslag til endring i utlendingslovens § 127 sjette ledd. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 18. mai 2016.

2.             FORSKRIFTSENDRING

Departementet har med hjemmel i utlendingsloven § 127 sjette ledd besluttet at det skal gis fullmakt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å treffe vedtak om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Begrunnelsen er blant annet PSTs særskilte ansvar for landets indre sikkerhet, at det er av stor betydning at en slik beslutning kan fattes raskt, og at det i utgangspunktet ikke involverer for mange organer.

Departementet understreker at det i mange saker fortsatt vil være ønskelig å treffe utvisningsvedtak i stedet for bortvisningsvedtak, slik at utlendingen også ilegges et fremtidig innreiseforbud. I så fall må vedtak fortsatt treffes av UDI, siden det bare er bortvisningsmyndighet som nå delegeres til PST.

Dersom PST vil bortvise en utlending etter § 126, har sjef for PST myndighet til å beslutte pågripelse og begjæring om fengsling også før vedtak om bortvisning foreligger iht. utlendingsloven § 106, jf. § 99, jf. § 126. For øvrig vises det til utlendingsloven § 130.

Det fremgår av utlendingsloven § 129 første ledd at det er departementet som vil være klageinstans dersom PST treffer vedtak om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Departementet vil også presisere at det fortsatt er UDI som skal vurdere eventuelle asylrelaterte anførsler etter lovens § 73.

Utlendingsforskriften § 19-28 annet ledd og tredje ledd har følgende ordlyd etter forskriftsendringen:

                  Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste eller den vedkommende gir fullmakt kan treffe vedtak om bortvisning inntil sju dager etter innreise i saker hvor grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Begrensingen i første ledd om at det ikke må foreligge tvil, gjelder ikke i slike tilfeller.

                   Vedtak som nevnt i annet ledd kan påklages til departementet, jf. lovens § 129 første ledd.

Utlendingsforskriften § 19A-4a har følgende ordlyd etter forskriftsendringen:

§ 19A-4a Om når Politiets sikkerhetstjeneste kan treffe vedtak

                    Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste eller den vedkommende gir fullmakt kan treffe vedtak om bortvisning i inntil sju dager etter innreise i saker hvor grunnleggende nasjonale interesser tilsier det.           

3.             IKRAFTREDELSE

Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2016.

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f)
avdelingsdirektør

                                                                             Kenneth Adale Baklund           
                                                                             fagdirektør

 

Forskrift om endring i utlendingsforskriften i pdf-format