G-07/2010 - Retningslinjer vedrørende flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år (utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd pinktim)

Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv A-58/2009 - retningslinjer vedrørende flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år (utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd punktum). Det nye rundskrivet inneholder en endring hva angår kapittelet "Særlig om personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av tidligere nevnte personkategorier). Rundskrivet trer i kraft 15. september 2010.

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kopi: Arbeidsdepartementet

Nr. Vår ref Dato
G-07/2010   201009869  13.09.2010

 

Departementet gir med dette retningslinjer om flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år. Retningslinjer om samme tema er tidligere gitt i rundskriv A-58/2009 av 17. desember 2009 og rundskriv A-42/2008 av 15. september 2008. Rundskrivet her gjør en endring i forhold til rundskriv A-58/2009 hva angår vilkår om personlig fremmøte for innlevering av visumsøknad for personkategorien ”søkere som er bosatt i Murmansk og Arkhangelsk”, jf. rundskrivets siste del. I henhold til tidligere rundskriv skulle personlig fremmøte finne sted ved generalkonsulatet i Murmansk. Dette endres, slik at personlig fremmøte for denne kategorien søkere også kan finne sted ved det honorære konsulatet i Arkhangelsk som åpnes 15. september 2010. Det gjøres ingen øvrige endringer i forhold til tidligere rundskriv A-58/2009.

Rundskrivet her trer i kraft 15. september 2010. Fra samme tid opphører rundskriv A-58/2009.

Utlendingsforskriften § 3-9 regulerer varighet og innhold av Schengenvisum. I utgangspunktet skal Schengenvisum innvilges for én innreise, jf. utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd første punktum. Ved særlig behov kan det innvilges Schengenvisum for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innenfor et tidsrom av 12 måneder, såkalt flerreisevisum, jf. § 3-9 tredje ledd annet punktum. Tredje punktum åpner for at det for bestemte kategorier av personer kan gis flerreisevisum med en gyldighetsperiode på inntil fem år.

Grunnvilkår for flerreisevisum etter utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd tredje punktum

For å kunne innvilge slikt flerreisevisum, må for det første de ordinære vilkårene for Schengenvisum i utlendingsloven § 10 og utlendingsforskriften § 3-4 være oppfylt (gyldig pass/reisedokument, returadgang, tilstrekkelige midler til opphold og retur, reise-/sykeforsikring osv.).

Videre må søkeren:
• dokumentere tidligere regelmessig reisevirksomhet til Norge,
• ha overholdt forutsetningene ved tidligere gitte visum,
• dokumentere et fremtidig reelt behov for flere innreiser til Norge i den aktuelle perioden.

Personkategorier som omfattes

Det er kun bestemte kategorier av personer som kan gis flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år. Følgende kategorier omfattes:

Forretningsreisende
Forretningsreisende som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør.

Yrkessjåfører
Yrkessjåfører som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør.

Sjømenn
Sjømenn som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør (transitt er her mest aktuelt).

Deltakere i offisielle besøk
Deltakere i offisielle besøk til Norge som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i forbindelse med for eksempel samarbeidsprosjekter eller annen møtevirksomhet etter invitasjon.

Familiemedlemmer til person med lovlig opphold i Norge
Familiemedlemmer som nevnt i utlendingsloven §§ 40 – 45 og § 52 til person med lovlig opphold i Norge, kan få flerreisevisum dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til referansen i Norge, samt dennes lovlige opphold i Norge.

Familiemedlemmer til norsk borger bosatt i utlandet
Familiemedlemmer som nevnt i utlendingsloven §§ 40 – 45 og § 52 til norsk borger som er bosatt utenfor Norge, kan få flerreisevisum for å reise sammen med den norske borgeren på besøk til Norge dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til den norske borgeren.

Familiemedlemmer til EØS-borger som utøver sin rett til fri bevegelse etter EØSregelverket og som har oppholdsrett i Norge
Familiemedlemmer, jf. utlendingsloven § 110 tredje ledd, til EØS-borger som har oppholdsrett etter utlendingsloven § 112 eller § 115, kan få flerreisevisum dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til EØS-borgeren. Søker i denne kategorien er unntatt fra kravet om reise-/sykeforsikring i utlendingsforskriften § 3-4.

Personer som deltar i vitenskapelige, kulturelle eller idrettsrelaterte offisielle programmer/arrangementer

Søker må dokumentere arbeid i hjemlandet og invitasjon/samarbeidsavtale med aktuell organisasjon i Norge, samt godtgjøre behov for flerreisevisum.

Personer som omfattes av internasjonale avtaler
Norge har inngått en bilateral avtale med Russland om lettelser i visumhåndteringen. Flere tilsvarende avtaler – visumfasiliteringsavtaler – er p.t. under fremforhandling med andre stater. Personkategorier som omfattes av bestemmelser om flerårig flerreisevisum i slike avtaler, skal innvilges flerreisevisum etter utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd tredje punktum, dersom dette er en rettighet etter avtalen. Slikt flerreisevisum kan gis for en periode av inntil fem år. Nærmere vilkår vil fremgå av avtalen.

Personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av de tidligere nevnte personkategoriene)
Særlige vilkår gjelder, se eget avsnitt nedenfor.

Gyldighetsperiode

Utgangspunktet vil fortsatt være at det til personer som søker visum til Schengenområdet for første gang, gis visum for én innreise. Ved særlige behov kan visum for et bestemt eller ubestemt antall innreiser gis innen et tidsrom av 12 måneder.

En søker som tidligere har hatt flerreisevisum med gyldighet for 12 måneder, kan, dersom det dokumenteres et behov for det, gis flerreisevisum for to, ev. tre år. En søker som tidligere har hatt flerreisevisum med gyldighet for to – tre år, kan ved dokumentert behov få et flerreisesvisum for inntil fem år. Det vil alltid måtte vurderes om søker har overholdt forutsetningene ved tidligere gitte visum, jf. ovenfor.

Når det gjelder flerreisevisum til personer som omfattes av internasjonale avtaler, vil nærmere regulering av gyldighetsperioden kunne følge av avtalen.

Visum må aldri gis med gyldighet utover passets gyldighetsperiode.

Generelt

Flerreisevisum vil kun være aktuelt for den type visum som omhandles i utlendingsloven § 10. Det betyr bl.a. at visum av humanitære grunner mv. (nasjonalt visum), jf. utlendingsforskriften § 3-12, ikke kan utstedes som flerreisevisum.

Flerreisevisum kan kun gis der det søkes om visum før søker reiser inn i landet. Flerreisevisum kan ikke gis i situasjoner der søker etter innreise henvender seg til politiet og søker om en ekstra innreise. Videre fritar ikke et flerreisevisum for kravet om oppholdstillatelse der dette kreves.

Det er søkers ansvar ikke å benytte et flerreisevisum dersom vilkårene, som var oppfylt på utstedelsestidspunktet, ikke lenger er oppfylt på et senere innreisetidspunkt. Ved utstedelse av visumet, skal søker utrykkelig informeres om dette.

Innehavere av flerreisevisum vil, som alle andre visuminnehavere, bli underlagt grensekontroll ved innreise over Schengen yttergrense. Grensekontrollen skal kontrollere at vilkårene for visumet er oppfylt ved hver innreise, jf. utlendingsloven § 17. Det vil kunne forekomme situasjoner der vilkårene for å innvilge flerreisevisum var til stede på tidspunktet for utstedelse, men senere er bortfalt. For eksempel kan en forretningsreisende med flerreisevisum begrunnet i behovet for regelmessige jobbreiser til Norge, på et senere tidspunkt (men før flerreisevisumet er utløpt) ha sluttet i jobben. Bortvisning på grensen iht. det ordinære regelverket vil da kunne vurderes. Likeledes vil det kunne være aktuelt å vurdere tilbakekall i situasjoner hvor visumets gyldighetsperiode ennå ikke er utløpt, men hvor formålet er opphørt.

Behandlingsgebyr innbetalt i forbindelse med søknad om visum gjelder for hele visumets lengde.

Særlig om personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av de tidligere nevnte personkategoriene)

Personer som er bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast i Russland, og som ikke omfattes av noen av de andre personkategoriene nevnt i rundskrivet her, anses å ha et særskilt behov for å kunne foreta gjentatte innreiser for besøk i Norge. Behovet anses å ligge der forutsetningsvis i kraft av å være bosatt i Murmansk eller Arkhangelsk oblast (”pomor-russere”), med henvisning til historisk/kulturelt samkvem mellom Norges og Russlands nordområder. Det skilles mellom førstegangs søknad og neste søknad om visum etter følgende retningslinjer:

For personer som omfattes av vilkårene nedenfor, gis førstegangsvisum for én innreise og for et nærmere angitt tidsrom. Neste gang gis visumet som flerreisevisum, uavhengig av om det dokumenteres tidligere regelmessig reisevirksomhet til Norge eller ikke. Grunnvilkåret om dokumentert tidligere regelmessig reisevirksomhet til Norge som nevnt over, gjelder med andre ord ikke her.

Vilkår ved førstegangs søknad om visum (visum for én innreise):

• Bopel i Murmansk eller Arkhangelsk oblast. Bostedsadresse må godtgjøres.
• Søknaden må innleveres ved personlig fremmøte ved generalkonsulatet i
Murmansk eller ved Norges honorære konsulat i Arkhangelsk.
• Ordinære Schengen-søknadsprosedyrer skal følges når det gjelder godtgjørelse
av reisens formål. Det vil si at tidligere praksis med såkalt ”shopping-visum”
opphører. Likeledes opphører etablert praksis i denne regionen med rutinemessig å kreve at søker fremlegger invitasjon. Reisens formål kan godtgjøres på flere måter, f.eks. ved fremleggelse av tur – retur-billetter eller ut fra øvrige opplysninger i saken, men også ved invitasjon dersom dette er aktuelt.
• Kravet om reise-/sykeforsikring, jf. utlendingsforskriften § 3-4, gjelder.

Vilkår ved neste søknad om visum (flerreisevisum):
• Bopel i Murmansk eller Arkhangelsk oblast. Bostedsadresse må godtgjøres.
• Søknaden må innleveres ved personlig fremmøte ved generalkonsulatet i Murmansk eller ved Norges honorære konsulat i Arkhangelsk.
• Søkeren må ha overholdt forutsetningene ved tidligere gitte visum.
• Når det gjelder godtgjørelse av reisens formål, anses disse søkerne forutsetningsvis å ha et særskilt behov for å foreta fremtidige innreiser i Norge, forutsatt at de tidligere har hatt visum for én innreise og at de har overholdt forutsetningene for dette. Med andre ord kreves det ingen spesiell godtgjøring/dokumentasjon av reisens formål.
• Kravet om reise-/sykeforsikring, jf. utlendingsforskriften § 3-4, gjelder.

Gyldighetsperiode ved søknad om førstegangs visum:
Visum gis for én innreise for et nærmere angitt tidsrom.

Gyldighetsperiode ved neste søknad om visum:
Visum som blir innvilget etter at søker har overholdt vilkårene for et tidligere visum, gis som flerreisevisum med gyldighetsperiode på 12 måneder. Neste gang visum innvilges, gis flerreisevisumet en gyldighetsperiode på to år, deretter tre – fire år osv., inntil fem år.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                                Vibeke Selmer
                                                                                                seniorrådgiver