G-07/2016 - Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

 

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 26. mai 2016 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 14-2.

Endringsforskriften følger vedlagt.

1. BAKGRUNN

I henhold til utlendingsloven § 70 kan en utlending ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. Innreiseforbudets varighet er en del av denne forholdsmessighetsvurderingen. Utlendingsforskriften § 14-2 første ledd regulerer nærmere hvordan varigheten fastsettes. Innreiseforbudet kan etter en konkret helhetsvurdering, jf. § 70, settes til ett år, to år, fem år eller gjøres varig.

Et forslag om å legge til et alternativ med innreiseforbud på 10 år i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd ble sendt på høring 18. november 2015 med høringsfrist 18. februar 2016. Etter en gjennomgang av høringssvarene, har departementet besluttet å endre forskriften som foreslått i høringsnotatet.

2. FORSKRIFTSENDRING

Departementet har besluttet å endre utlendingsforskriften § 14-2 første ledd slik at den også gir adgang til å fastsette et innreiseforbud på 10 år.

I høringsnotatet ble det blant annet vist til at 10 års innreiseforbud vil være aktuelt i saker hvor et varig innreiseforbud vil være uforholdsmessig, for eksempel av hensyn til utlendingens familie i Norge, samtidig som et innreiseforbud på fem år ikke er tilstrekkelig ut fra de alvorlige forhold som danner grunnlaget for at utlendingen utvises fra Norge.

I hvilke, og i hvor mange tilfeller det kan bli aktuelt å ilegge tiårig innreiseforbud, må avklares nærmere gjennom de konkrete helhetsvurderingene som utlendingsmyndighetene foretar i hver enkelt utvisningssak. Departementet ser det som naturlig at bruken av tiårig innreiseforbud utvikles nærmere av utlendingsmyndighetene gjennom deres forvaltningspraksis med mulighet for etterfølgende domstolskontroll. Departementet presiserer likevel at innreiseforbud på ti år, først og fremst vil være aktuelt i saker som gjelder utvisning på grunn av ilagt straff, og hvor innreiseforbudet i dag settes til fem år fordi varig utvisning blir ansett uforholdsmessig, for eksempel av hensynet til utlendingens familie i Norge. Selv om 10 års innreiseforbud særlig er aktuelt når utlendingen er ilagt straff, utelukkes det ikke at alternativet også kan anvendes ved overtredelser av utlendingsloven, såfremt overtredelsen er av en slik karakter at offentlig orden gjør det nødvendig.

§ 14-2 første ledd har følgende ordlyd etter forskriftsendringen:
§ 14-2. Om varigheten av innreiseforbudet
Etter en konkret helhetsvurdering, jf. lovens § 70, kan innreiseforbudet settes til
a) to år,
b) fem år,
c) ti år, eller
d) varig.

3. IKRAFTTREDELSE

Forskriftsendringen trer i kraft 20. juni 2016.

 

Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                            Kenneth A. Baklund
                                                                            fagdirektør