G-11/2010 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 13-1 første ledd

Forskriftsendring i utlendingsforskriften vedrørende oppholdstillatelse til sjøfolk.

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Kopi m/ vedlegg: Arbeidsdepartementet

 

Nr. Vår ref. Dato
G-11/2010 201006756-/RDA 07.10.2010

 

Justisdepartementet har 5. oktober 2010 foretatt en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 13-1 første ledd. Endringen trer i kraft straks.

Bestemmelsen åpner nå for at Utlendingsdirektoratet, i saker hvor søknad er fremmet fra riket og det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan gi politiet myndighet til å innvilge oppholdstillatelse til sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 6-6. Utlendingsforskriften § 13-1 åpnet tidligere ikke for en slik delegasjonsadgang.

Endringen er foretatt uten forutgående høring. Alminnelig høring ble ansett ”åpenbart unødvendig”, jf. forvaltningsloven § 37fjerde ledd bokstav c, da spørsmålet om delegasjonskompetanse for førstegangstillatelser til sjøfolk ble omhandlet i Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 22. august 2007 om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandskregistrert skip i norsk innenriksfart.

Med hilsen

Nina E. D. Mørk (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                           Ragnhild Tandberg Danielsen
                                                                           seniorrådgiver

 

Vedlegg: Forskrift om endring i utlendingsforskriften


FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 NR. 1286 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) – (DELEGASJON AV VEDTAKSKOMPETANSE TIL POLITIET)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 5. oktober 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 65, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 13-1 første ledd lyde:

I saker hvor søknad er fremmet fra riket og det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan Utlendingsdirektoratet gi politiet myndighet til å innvilge oppholdstillatelse til

  1. utlendinger som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, jf. § 8-10,
  2. utlendinger som har vært fast ansatt i norsk rederi og innehatt stilling om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst fire av de siste seks årene før søknad fremsettes, jf. § 8-11,
  3. sesongarbeidstakere, jf. § 6-3,
  4. barn som er født i riket og har begge foreldre bosatt her, jf. lovens § 42 første ledd,
  5. ektefelle eller samboer til norsk borger bosatt i riket, jf. lovens §§ 40 og 41,
  6. ektefelle eller samboer til en utlending som er bosatt i riket når underholdskravet er oppfylt, jf. lovens §§ 40 og 41 og forskriftens §§ 10-8 til10-10,
  7. utlendinger som får oppholdstillatelse for studier og for vitenskaplig, religiøst eller kulturelt formål o.a. etter §§ 6-19 til 6-29 og § 6-31, og som gis rett til å fremme søknad fra riket i henhold til retningslinjer gitt av Utlendingsdirektoratet i medhold av § 10-1 annet ledd,
  8. utlendinger under søknadsbehandlingen, jf. lovens § 57, når politiet har saksdokumentene, og
  9. sjøfolk, jf. § 6-6.

II

Endringen trer i kraft straks.