G-11/2012 - Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 10-2 (9) – avvisning av søknader

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

 

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-11/2012

201004989

03.09.2012

G-11/2012 - Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 10-2 (9) – avvisning av søknader

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringene trer i kraft 3. september 2012.

Utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd gir Utlendingsdirektoratet (UDI) adgang til å fastsette at søknader som ikke er riktig fremsatt skal kunne avvises og at avgjørelse om dette skal kunne treffes av et annet organ. Tidligere var det kun politiet UDI kunne delegere slik myndighet til. Departementet har imidlertid endret bestemmelsen fra «politiet» til «det organ som mottar søknaden» for derved å åpne opp for at denne myndigheten også kan delegeres til andre organer som gis vedtaksmyndighet, for eksempel norsk utenriksstasjon.

I tillegg har departementet gjort en tilføyelse til bestemmelsen, jf. § 10-2 niende ledd nytt siste punktum, for å klargjøre at adgangen til å avvise søknader også gjelder når gebyr ikke er betalt.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
                                                                                 Sissel Leganger
                                                                                 seniorrådgiver

 

 

 

Vedlegg: endringsforskrift

 

Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet