G-15/2012 – ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-15/2012

12/5087-TFN

20.12.2012

 

G-15/2012 – ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)

Justis- og beredskapsdepartementet har endret forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

I utlendingsforskriften(uf.) § 8-2 er det i nytt annet ledd inntatt en bestemmelse om at asylsøkende barn og voksne med barn som ikke har fått sin klagesak avgjort av UNE innen 15 måneder etter at UNE mottok saken, kan innvilges oppholdstillatelse etter utlendingsloven(ul.) § 38. Endringen har bakgrunn i stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 (2011–2012)), som ble lagt frem 8. juni 2012. Kortere saksbehandlingstid ble her varslet som ett av tiltakene for lengeværende barn. Bestemmelsen skal synliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn, innen rimelig tid.

I motsetning til den allerede gjeldende 15-månedersregelen for saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), jf. § 8-2 første ledd, er bestemmelsen avgrenset til å gjelde barn eller voksne med barn, det vil si enslige mindreårige asylsøkere eller asylsøkende foreldre og deres barn. Barn er personer som er under 18 år på vedtakstidspunktet, og som har en klagesak til behandling hos UNE.

Det gjøres unntak fra 15-månedersregelen for saker som er stilt i bero, enten på grunnlag av instruks fra departementet, jf. ul. §§ 33 og 76 annet ledd siste punktum, eller etter beslutning fra UNE. Når en sak vurderes etter 15-månedersregelen for UNE, vil fristen bli avbrutt ved en ev. berostillelse av saken. Når saken ikke lenger er stilt i bero, vil saksbehandlingstiden fortsette å løpe. Både tid før og etter berostillelsen tas med i beregningen av total saksbehandlingstid i UNE.  

Videre er det ikke i ny § 8-2 annet ledd et vilkår at søkeren har fremlagt pass eller annet godkjent reisedokument på søknadstidspunktet, slik det er etter § 8-2 første ledd. Det samme kravet til dokumentert identitet som gjelder for øvrige tillatelser etter ul. § 38 vil imidlertid også gjelde her. Det følger av uf. § 8-12 at det er et vilkår for oppholdstillatelse etter ul. § 38 at utlendingen fremskaffer dokumentasjon på identitet, med mindre det er mest sannsynlig at den oppgitte identiteten er riktig og dokumentasjon på identitet er umulig å fremskaffe eller ikke kan kreves. Utover disse tilfellene kan det gis en tillatelse som ikke danner grunnlag for familieinnvandring eller permanent opphold, jf. uf. § 8-12 annet ledd.

De unntakene som i dag gjelder for 15- månedersregelen for saksbehandlingen i UDI, jf. uf. § 8-2 tredje ledd, gjelder tilsvarende her.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder bare for saker som kommer inn til UNE fra 1. januar 2013.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                    Tonje A. Falch-Nevand
                                                                                    førstekonsulent

 

Vedlegg: Endringsforskrift

 

2
Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet