G-189/81

Overføring av arbeidsoppgaver fra Justisdepartementet til Fylkesmennene

Til fylkesmennene
Jnr. 520/81 A-B TH/
Dato: 5.8.1981
G-189/81 (430.0)

Overføring av arbeidsoppgaver fra justisdepartementet til fylkesmennene

Saker etter vergemålsloven

Under henvisning til Justisdepartementets rundskriv til fylkesmennene av 6. april 1981 (rundskriv G 97/81) overføres følgende arbeidsoppgaver til fylkesmannsembetene:

1. Myndighet til å bestemme at føringen av overformynderiets regnskaper skal overføres til kommunens regnskapskontor, jfr. vergemålslovens § 24 første ledd og § 29 første ledd. Det vises i den forbindelse til § 2 i forskrifter om føring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon m.v., gitt av Justisdepartementet 27. juni 1975 (Regnskapsforskriftene). Forskriftene er tatt inn i rundskriv av 27. juni 1975 til bl.a. fylkesmennene.

2. Myndighet til å bestemme om overformynderiet skal ha fast formann, jfr. vergemålslovens § 28 første ledd. Ved avgjørelsen av om fast formann trengs, må det legges vekt på forretningsmengden ved overformynderiet og størrelsen av de midler som forvaltes der.

3. Myndighet til å godkjenne sikkerhet som nevnt i vergemålslovens § 28 annet ledd, siste punktum.

4. Myndighet til å godkjenne lønn til fast formann i overformynderiet samt til å stadfeste ansettelse av fast formann, jfr. vergemålslovens § 28 annet ledd, annet punktum. Som nevnt i Justisdepartementets rundskriv av 6. april 1981, er det foreslått at disse bestemmelser oppheves. Delegering foretas imidlertid i påvente av en slik opphevelse.

5 Myndighet til å avgjøre om overformynderiet skal fritas for å oppbevare verdipapirer og bankbøker i bank, jfr. vergemålslovens § 62. Justisdepartementet har tidligere uttalt i forbindelse med regnskapsforskriftenes § 17 at en fritakelse kan finne sted dersom overformynderiet har muligheter for tilfredsstillende oppbevaring av verdipapirene. Dessuten må det tas hensyn til at overformynderiet administrativt sett har en slik kapasitet at det uten vanskeligheter kan utføre de funksjoner som det ellers kan bli på tale å overlate til en bank. Det bør alltid kreves at vedkommende overformynderi har fast formann.

6. Myndighet til å stadfeste formannskapets vedtak om at overformynderiet med fast formann skal forvalte rede penger som en felles formuemasse, jfr. vergemålslovens § 69, første ledd.

Overføringen av ovennevnte arbeidsoppgaver gjennomføres fra 1. september 1981.

Justisdepartementet ber om at innholdet av dette rundskriv blir gjort kjent for fylkesrevisor, overformynderiene og kommunene i fylket.

Etter fullmakt

Oluf Skarpnes
ekspedisjonssjef

Harald Karlsnes
fung. byråsjef