G-26/99

Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten

Rundskriv G-26/99
Jnr.: 99/04898 PPO/P1 ERØ/sbs
Dato: 05.05.1999

Politimestrene.
Sjefene for særorganene

Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten

Vi viser til rundskriv G-119/92 av 7.9.1992, vedrørende retningslinjer og statutter for en sentral og en lokal belønningsordning for tjenestemenn/ kvinner i politi- og lensmannsetaten.

Belønningsordningen og praktiseringen av denne har vært diskutert i Hovedarbeidsmiljøutvalget for politi- og lensmannsetaten (HAMU).

Erfaringene med eksisterende belønningsordning har vist at ordningen -ihvertfall delvis - har falt i glemmeboken. Videre har det vist seg at praksis med hensyn til om og hvordan belønningsordningen brukes er svært varierende.

En belønningsstrategi for etatens ansatte er et viktig personalpolitisk tiltak/verktøy. Hensikten med en belønningsordning er bl a at den skal virke motiverende for den enkelte ansatte.

På bakgrunn av det ovennevnte er det utarbeidet nye retningslinjer for den allerede etablerte belønningsordningen.

Belønningen skal være en konkret påskjønnelse i form av en plakett/statuett til ansatte som har utmerket seg i tjenesten med en ekstraordinær innsats utover det forventede.

Det skal fortsatt være to belønningsordninger, en sentral og en lokal ordning med grunnlag i de allerede etablerte statutter.

Ordningen er obligatorisk.

I forbindelse med såvel lokal som sentral tildeling skal de premierte gjøres oppmerksomme på mulighetene for å søke stipend for en eventuell videreutvikling av sin kompetanse på området. Eventuelt stipend tildeles av Justisdepartementet.

Sentral belønningsordning

Det opprettes et sentralt belønningsutvalg med representanter for politiavdelingens ledelse og tjenestemannsorganisasjonene sentralt.

Det sentrale belønningsutvalget vil på bakgrunn av innkomne forslag og anbefalinger fra etaten foreta en samlet vurdering av de foreslåtte kandidater.

Tildelingen skal begrunnes.

Statuetten deles ut i januar måned hvert år.

Forslag på aktuelle kandidater må sendes til departementet innen 30.november året før. Forslag på kandidater til den sentrale belønningsordningen forutsettes å samsvare med den lokale tildelingen.

Lokal belønningsordning:

Det opprettes et lokalt belønningsutvalg i hvert politidistrikt/særorgan med representanter fra den lokale ledelse og tjenestemannsorganinsasjonene lokalt.

Det lokale utvalget vil på bakgrunn av innkomne forslag/egen erfaring og anbefalinger foreta en samlet og helhetlig vurdering av kandidatene som er foreslått.

Tildelingen skal begrunnes.

Plaketten deles ut i september måned.

Forslag på aktuelle kandidater skal leveres til det lokale utvalget innen 30. Juni.

Vedlagt følger "STATUTTER FOR JUSTISDEPARTEMENTETS STATUETT" og "STATUTTER FOR TJENESTESTEDETS PLAKETT"

Etter fullmakt

Catarina Svensson
fung. avdelingsdirektør

Elisabeth Rød
førstekonsulent

VEDLEGG