G-28/98

Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke gjelder - Informasjon om parters mulighet til å påberope seg offentlighetsloven

Rundskriv G-28/98
Snr: 98/690 E
26 februar 1998

Samtlige departementer
Samtlige direktorater
Samtlige fylkesmenn
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige kommuner
Kommunenes Sentralforbund

Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke gjelder - Informasjon om parters mulighet til å påberope seg offentlighetsloven

På bakgrunn av en henvendelse fra Stortingets ombudsmann for for-valtningen vil Justisdepartementet minne om at offentlighetslovens bestemmelser også gjelder i forhold til dem som er parter i en forvalt-ningssak.

Sivilombudsmannen har reagert på at det forekommer at en part får avslag på innsyn i saksdokumenter med den begrunnelse at forvalt-ningsloven §§ 18 flg. ikke er anvendelig, uten at forvaltningsorganet har vurdert om innsyn bør gis på grunnlag av offentlighetslovens bestem-melser.

Dersom forvaltningsloven §§ 18 flg ikke er anvendelig, må forvaltnings-organet anses pliktig til å vurdere om parten har rett til dokumentinnsyn etter de generelle reglene om innsyn i offentlighetsloven. Offentlighets-loven § 2 annet ledd gir enhver rett til innsyn, forutsatt at de øvrige vilkår i loven er oppfylt. Bestemmelsen omfatter også dem som er parter i en forvaltningssak, selv om de i første rekke vil påberope reglene om partsoffentlighet i forvaltningsloven §§ 18 flg. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid bare i saker om enkeltvedtak. I saker hvor det ikke treffes enkeltvedtak eller hvor det er fastsatt i annen lov at forvaltnings-loven ikke gjelder, er det spesielt viktig å være oppmerksom på partenes rettigheter etter offentlighetsloven § 2. Hvis en part ikke har krav på innsyn, må forvaltningsorganet vurdere om det skal praktisere meroffentlighet, jf offentlighetsloven § 2 tredje ledd. Ved et eventuelt avslag på innsyn bør det gå frem av begrunnelsen at innsyn etter offentlighetsloven er vurdert.

Unntaket i offentlighetsloven § 5 a for opplysninger undergitt taushets-plikt vil ikke på grunn av regelen i forvaltningsloven § 13 b nr 1 være til hinder for at en part får innsyn. Men det må antas at reglene i forvalt-ningsloven § 19 får analogisk anvendelse når en part begjærer innsyn etter offentlighetsloven, slik at parten kan nektes innsyn i slike opplysninger som denne paragrafen nevner.

Etter fullmakt

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Aud Slettemoen
fung lovrådgiver

Lagt inn 28. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen