G-3/2012 – Ikrafttredelse- endring i utlendingsforskriften – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

 

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-3/2012

201009982

11.5.2012

 

G-3/2012 – Ikrafttredelse- endring i utlendingsforskriften – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis

 

1.              INNLEDNING

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endring i forskrift 15. oktober 2009 nr.1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringene trer i kraft 20. mai 2012.

Endringene slår fast at det er Utlendingsdirektoratet som har behandleransvar for Schengen-standardisert oppholdskort og liknende kort, og at standardisert oppholdskort skal kunne benyttes som grenseboerbevis.

Forslaget til endringer ble sammen med forslag til endringer i utlendingsloven, sendt på høring i brev fra Justisdepartementet av 23. februar 2011. Videre ble forslag til endringer som gjelder grenseboerbevis sendt på høring ved høringsbrev av 29. juni 2011.

 

2.             BAKGRUNN

Gjennom Schengen-samarbeidet ble det i 2002 innført ensartet dokumentasjon for opp-holdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument, jf. rådsforordning (EF) nr. 1030/2002. I rådsforordning (EF) nr. 380/2008, som gjør endringer i 2002-forordningen, ble det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge vil få utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort med biometri.

Formålet med å innføre biometri i Schengen-standardisert oppholdskort er at det skal skapes sikrere dokumentasjon for at utlendingen har oppholdstillatelse. Det blir dermed vanskeligere å forfalske en oppholdstillatelse eller å benytte et reisedokument med oppholdsetikett som tilhører andre. Dette vil kunne bidra til å forbygge og bekjempe ulovlig innvandring og ulovlig opphold.

Regler om Schengen-standardiserte oppholdskort er inntatt i utlendingsloven ved endringer i utlendingsloven som vil tre i kraft 20. mai 2012.  I ny § 64 a synliggjøres bruk av oppholdskort. Ny § 100 a gir hjemmel for opptak og lagring av biometrisk personinformasjon (fotografi og fingeravtrykk) i oppholdskortet. Bestemmelsen regulerer også adgang til innsyn, retting og sletting av informasjon i oppholdskortet. Ny § 100 b gir hjemmel for å innhente biometrisk personinformasjon til kontroll av fremlagt oppholdskort, samt regler om sletting av slik informasjon i denne forbindelse.

I § 109 siste ledd gis det hjemmel for å regulere nærmere i forskrift at ordningen med oppholdskort kan anvendelse også overfor utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen, og som har fått dokumentert sin oppholdsrett etter lovens § 118 og § 119 annet ledd. I § 108 er det inntatt regler om straff for å hindre misbruk av oppholdskortet.

I departementets høringsbrev datert 23. februar 2011 ble det derfor foreslått bestemmelser i utlendingsforskriften som regulerer hvem som har behandleransvar, at standardisert oppholdskort skal kunne benyttes som grenseboerbevis og at det skal kunne utstedes som dokumentasjon på lovlig opphold for diplomater mv. Når det gjelder oppholdskort for diplomater, vil departementet komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Den 2. november 2010 ble avtale om grenseboerbevis mellom Norge og Russland undertegnet, heretter kalt grenseboerbevisavtalen. Når avtalen trer i kraft, vil innbyggerne i grensenære områder på norsk og russisk side etter søknad kunne få utstedt et grenseboerbevis. Innehavere av grenseboerbevis som bor i det norske grenseområdet gis tillatelse til innreise og opphold – hver gang i inntil 15 dager – i grenseområdet i Russland. På samme måte gis innehavere av grenseboerbevis som bor i det russiske grenseområdet, tillatelse til å reise inn og oppholde seg – hver gang i inntil 15 dager – i grenseområdet i Norge. Grenseboerbevisene som utstedes av norske myndigheter til russiske borgere, vil bli utstedt som standardiserte oppholdskort. Departementet sendte den 29. juni 2011 på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften som følge av avtalen.

Departementet har sett at det er behov for å foreta ytterligere reguleringer i forbindelse med ordningen med standardisert oppholdskort og grenseboerbevis, og har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring 19. mars 2012. Endringsforslagene gjelder pliktregler og gebyrregler for oppholdskort samt visse saksbehandlingsregler knyttet til grenseboerbevis. Blant annet blir det foreslått en generell bestemmelse om grenseboerbevis hvor de mest sentrale vilkårene for grenseboerbevis vil fremgå. Disse vilkårene vil foreløpig fremgå av grenseboerbevisavtalen som er inntatt som vedlegg 19 til forskriften, se mer nedenfor. Høringsfristen var 30. april 2012.

For mer informasjon om bakgrunnen for innføring av oppholdskort og de konkrete re-gelverksendringene vises det til Prop. 59 L (2011-2012) og de tre nevnte høringsbrevene.

 

3.             NÆRMERE OM ENDRINGENE

Behandleransvar
Det fremgår av ny § 18-4 a at UDI har behandleransvaret for oppholdskort. Det gjøres oppmerksom på at departementet har presisert i bestemmelsen at UDI har behandleransvaret også for «andre kort som dokumenterer andre typer tillatelser eller rettigheter enn oppholdstillatelse, for eksempel grenseboerbevis utstedt til beboere i det russiske grenseområdet». For alle praktiske formål vil det være Generalkonsulatet i Murmansk som praktiserer behandleransvaret for grenseboerbevis. Departementet forutsetter derfor at UDI delegerer det daglige behandleransvaret til Generalkonsulatet i Murmansk. At Generalkonsulatet innehar det daglige behandleransvaret innebærer blant annet at de tar stilling til begjæringer om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger lagret i grenseboerbevisene. Departementet vil være klageorgan for slike begjæringer, både når det gjelder grenseboerbevis og ordinære oppholdskort. 

Bruk av opplysninger i oppholdskort til politimessige formål (altså ikke i forbindelse med utlendingskontroll) anses som utlevering av personopplysninger. Politiets behandling av opplysningene til politimessige formål reguleres av politiregisterloven. Slik bruk av opplysninger i oppholdskort er derved ikke omfattet av UDIs behandleransvar.

Grenseboerbevis
I ny § 3-1 bokstav n fremgår det at innehaver av gyldig reisedokument som også har gyldig grenseboerbevis, og som passerer landgrensen mellom Norge og Russland på grunnlag av grenseboerbeviset, er unntatt fra visumplikt. I forskriftens § 3-3 første ledd er det foretatt endinger som innebærer unntak fra reglene om at samlet oppholdstid på Schengenterritoriet ikke kan overstige 90 dager i løpet av en periode på 180 dager, for reiser hvor grenseboerbevis blir benyttet som innreisetillatelse. Grenseboere som foreviser gyldig reisedokument og grenseboerbevis ved innreise, er unntatt fra kravet om stempling ved inn- og utreise, jf. utlendingsforskriften § 4-1 nytt annet ledd.


Hovedvilkårene for utstedelse av grenseboerbevis fremgår av grenseboerbevisavtalen artikkel 7. Grenseboerbevisavtalen er inntatt som vedlegg 19 til forskriften, og har dermed forskrifts rang.

Grenseboerbevis gir rett til å krysse den norsk-russiske landgrensen (jf. ny bokstav n i § 3-1), og rett til å oppholde seg i det angitte grenseområdet (jf. grenseboeravtalens artikkel 1), i en periode på inntil 15 dager av gangen (jf. artikkel 4). Den samlede oppholdstiden innenfor grenseboerbevisets gyldighetsperiode kan i henhold til grenseboerbevisavtalen ikke begrenses. De rettigheter som følger av innvilget grenseboerbevis er betinget av at utlendingen reiser inn i grenseområdet ved passering av det internasjonale grensepasseringsstedet Storskog, på grunnlag av et innvilget grenseboerbevis. Dersom grenseboeren også har et visum eller en oppholdstillatelse i Norge, og ønsker å oppholde seg her i en lengre periode og/eller reise ut av grenseområdet, kan den reisende ikke benytte grenseboerbeviset som innreisetillatelse. Han eller hun må da forevise den aktuelle tillatelsen eller visumet ved innreise, og få dette stemplet i passet etter ordinære prosedyrer. Som nevnt er det foreslått i høringsbrev av 19.3.2012 at disse vilkårene og begrensningene blir regulert nærmere i utlendingsforskriften. Inntil forskriftsendringene er foretatt, vil disse sidene av reglene følge av grenseboeravtalen som er inntatt som vedlegg 19 til utlendingsforskriften.   

Russland og Norge har i samarbeid utarbeidet enkelte felles utfyllende retningslinjer, blant annet for hvilke dokumenter som kreves av søkerne. Retningslinjene vil bli gjort tilgjengelige på hjemmesidene til generalkonsulatet i Murmansk.

I ny § 3-14 a er det inntatt at det er Norges generalkonsulat i Murmansk som tar imot og avgjør søknader om grenseboerbevis. Dette innebærer at generalkonsulatet også avgjør eventuelle tvilssaker som første instans. UDI vil være klageinstans i disse sakene, jf. utlendingsloven § 76.   

Endringen i utlendingsforskriften § 12-14 innebærer at grenseboerbeviset skal utstedes som et standardisert oppholdskort, og gir en tydelig hjemmel for at det skal opptas og lagres biometri i kortet.

Gebyr
Oppholdskort
Det betales ikke eget gebyr for oppholdskortet. Gebyr for oppholdskortet inngår i gebyret for å fremme søknad om oppholdstillatelse.

Det skal ikke utstedes Schengen-standardisert oppholdskort til utlendinger som allerede har oppholdstillatelsen bekreftet med gyldig oppholdsetikett, og som også har pass eller annet gyldig reisedokument. I departementets høringsbrev var det foreslått at denne gruppen skulle kunne få utstedt oppholdskort mot å betale gebyr. Dette vil departementet komme nærmere tilbake til på et senere tidspunkt.

Når det gjelder utlendinger som har gyldig oppholdstillatelse, og som har fått utstedt oppholdsetikett, men som ikke er i besittelse av pass eller annet gyldig reisedokument, vil det være et særlig behov for å kunne dokumentere oppholdstillatelsen. Denne gruppen skal derfor kunne få utstedt oppholdskort, og det skal ikke kreves gebyr.

Grenseboerbevis
Det betales i henhold til avtalen med Russland, et gebyr ved søknad om grenseboerbe vis på 20 Euro.


Med hilsen

 

Sissil M. Pettersen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                              Kenneth A. Baklund
                                                                                              fagdirektør

 

Vedlegg: Endringsforskrift m/vedlegg

 

Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet