G-35/97

Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed

Rrundskriv G-35/97

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rrundskriv G-35/97

97/01818 B-S AHO/trj

14.04.1997

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed - Rundskriv (720)

På bakgrunn av diverse henvendelser om fortolkningen av reglene om bostøtte for sivile tjenestepliktige, ønsker departementet å gi enkelte retningslinjer for praktiseringen av angjeldende regelverk. Rundskrivet gjelder problemstillinger relatert til boforhold opprettet i studieøyemed.

Hybel/leilighet etablert i studieøyemed - fortsettelse av studier etter endt tjeneste

Hybel/leilighet etablert i studieøyemed regnes ikke som et varig og selvstendig boforhold, unntatt i de tilfellene hvor det kan dokumenteres at utdanningen og boforholdet skal fortsette etter avsluttet tjeneste, jf Håndbok for sivile tjenestepliktige kap. G, avsn. IV pkt. 8c1. Bestemmelsen kan ikke tolkes bokstavelig, i det ingen læresteder vil kunne garantere at mannskapet skal fortsette utdanningen etter endt tjenestetid. Det som kreves er imidlertid opplysninger som kan gi en indikasjon hvorvidt mannskapet, på bakgrunn av pågående studier, vil opprettholde boforholdet etter endt tjenestetid.

Det skal fremlegges opplysninger fra lærestedet som bekrefter mannskapets studierett, med angivelse av fag/emner mannskapet har gjennomført forut for tjenestestart. Det skal videre, dersom det er mulig, gis opplysninger (fra lærestedet) om resterende studietid. Kan slike opplysninger ikke gis, skal mannskapet selv redegjøre for fremtidige studieplaner.

Hybel/leilighet etablert i studieøyemed - studier avsluttet før tjenestestart

Et boforhold som i utgangspunktet er opprettet i studieøyemed, kan etterhvert gå over til å bli et ordinært boforhold. Dette vil gjelde mannskaper som har avsluttet studiene forut for tjenestestart, og som velger å opprettholde boforholdet. I slike tilfeller må mannskapet fremlegge opplysninger som kan sannsynliggjøre at boforholdet vil fortsette etter endt tjeneste. Momenter i denne vurdering vil være opplysninger i Folkeregisteret, tilknytning til bostedet ol.

I andre tilfeller velger mannskapet å endre bosted etter endt studietid. Dersom mannskapet etablerer et selvstendig og varig boforhold mer enn

4 måneder før tjenestestart, vil søknaden følge de ordinære regler for bostøtte.

I øvrige tilfeller skal søknaden behandles etter reglene om flytting kort tid før eller under tjenesten. I følge Håndboken kap. G, avsn. IV pkt a5 dekkes som hovedregel ikke høyere boutgifter som følge av flytting kort tid før eller under tjenesten. Mannskapet kan i slike tilfeller få dekket boutgifter tilsvarende de han hadde før flytting fant sted. Intensjonen med bestemmelsen er å forhindre at mannskapene spekulerer i høyere bostandard. I enkelte tilfeller vil det imidlertid være naturlig å fravike denne hovedregel og dekke høyere bokostnader, f.eks. der boforholdet er knyttet opp mot studieretten, slik at flytting ikke er en frivillig sak for mannskapet. Hver sak må underlegges en individuell bedømming, der vurderingstemaet vil være hvorvidt flyttingen kan sies å være nødvendig i den aktuelle sak.

Også de øvrige betingelser for bostøtte må være oppfylt. Dette innebærer bl. a at mannskapet må ha økonomisk bæreevne til å dekke bokostnadene, dvs. at han gjennom sine lønnsinntekter (ev off. stønader som kommer i stedet for disse, lån i lånekassen o.l.) ville kunne opprettholdt boforholdet i det sivile liv. Dersom mannskapet har fått tilsagn om arbeid etter endt tjeneste, vil opplysninger om lønnsbetingelser kunne kaste lys over hans økonomiske bæreevne. Ellers må man, i mangel av slike opplysninger, legge til grunn mannskapets økonomiske stilling forut for tjenestestart.

Ovennevnte innebærer visse endringer i forhold til tidligere praksis, i det man tidligere (ved beregningen av 4-måneders botid forut for tjenestestart) ikke fikk godskrevet som botid opphold på studenthybel/leilighet. Mannskaper som har bodd mindre enn 4 måneder på nytt bosted, har således ikke vært berettiget til bostøtte. For fremtiden skal dette endres, slik at også botid i studenthybel/leilighet regnes med.

Eks.:

Et mannskap (som opprinnelig er fra Oslo) har under studier ved NTH i Trondheim hatt studentleilighet i fire år. Etter endt studium flytter han tilbake til Oslo, hvor han etablerer et nytt boforhold to måneder før tjenestestart. Tidligere ville mannskapet ikke vært berettiget til botillegg, i det de fire år som mannskapet har hatt studentleilighet, ikke har vært medregnet som botid.

Etter den nye forståelsen av bestemmelsen vil mannskapet tilfredsstille kravet om 4 måneders boforhold forut for tjenestestart. Hvorvidt mannskapet skal få dekket høyere bokostnader ved nytt bosted, blir å behandle etter reglene om flytting kort tid før tjenestestart.

Departementet ber om at innholdet av disse retningslinjer gjøres kjent for mannskapene på en hensiktsmessig måte.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Arild Holmsen
førstekonsulent
saksbehandler