G-53/96

Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

Rundskriv G-53/96
jnr. 95/05703 D ERi/ee
Dato: 22.07.96

Til:
Domstolene
Påtalemyndigheten
Fengselsdirektørene
Kontorsjefene, Kriminalomsorg i frihet

Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

Vedlagt oversendes forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram.

Ved lov av 23. juni 1995 nr. 35 åpnet Stortinget for at domstolen i en prøveperiode kan idømme promilleprogram som alternativ til ubetinget fengselsstraff ved overtredelser av vegtrafikkloven § 31 jf. § 22 første ledd om promillekjøring. Som hovedregel er ordningen bare aktuell for personer som dømmes for kjøring med promille over 1,5 eller gjentatt promillekjøring. Ordningen kan imidlertid også anvendes ved domfellelse for førstegangs kjøring med promille under 1,5 når det ellers ville blitt idømt en ubetinget fengselsstraff. Departementet bemerket i Ot.prp. nr. 43 (1994-95) at dersom det foreligger andre straffeskjerpende omstendigheter, som f.eks skade på person, bør det ikke idømmes promilleprogram.

Ved kongelig resolusjon av 28.06.96 ble det vedtatt at forskriften skulle tre i kraft straks. Justisdepartementet ble gitt fullmakt til å foreta endringer i prøveperioden. Det ble videre bestemt at prøveordningen skulle settes i verk i fylkene Østfold, Buskerud, Rogaland, SørTrøndelag og Nordland.

Prøveperioden for promilleprogram blir etter dette to år fra 28.06.96.

Departementet knytter følgende kommentarer til forskriften:

Til § 1 "Prøveordning med promilleprogram"

Reglene gjelder inntil videre bare for personer som er bosatt i Østfold, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland.

Til § 2 "Formål "

I Ot.prp. nr. 43 (1994-95) uttalte departementet at "... målsettingen med programmene i første rekke er å få bilførere til å avstå fra bruk av alkohol ved bilkjøring". En generell alkoholavvenning for domfelte er ikke noen selvstendig målsetting ved gjennomføringen av programmene.

Til § 3 "Rekvirering av person undersøkelse"

Påtaleinstruksen § 14-1 første ledd pålegger påtalemyndigheten å innhente personundersøkelse når det vil kunne bli aktuelt med tilsyn i forbindelse med en betinget dom. Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 43 (1994-95) at det normalt bør skaffes frem en personundersøkelse gjennomført av friomsorgen. Det er domstolen som avgjør om siktede er egnet for å gjennomføre et promilleprogram. I prøveperioden bør imidlertid ikke domstolen idømme promilleprogram for kriminalornsorg i frihet gjennom en personundersøkelse har funnet siktede egnet for et slikt program. I følge forskriften skal derfor personundersøkelse alltid rekvireres når det er aktuelt å idømme et promilleprogram.

Til § 4 "Innholdet i person undersøkelsen

I Ot.prp. nr. 43 (1994-95) uttalte departementet på side 18: "Ordningen med promilleprogram skal bare gjelde for personer med et alkohol problem. Det bør normalt være en forutsetning at domfelte har et erkjent alkoholproblem. Og promilleprogrammene skal primært rette seg mot personer som medisinsk sett kan karakteriseres som alkoholmisbrukere. Men promilleprogram kan også være aktuelt for personer som har et mindre omfattende alkoholproblem. Det gjelder spesielt overfor personer som har et problematisk forhold til bilkjøring og alkohol. Gjentatt kjøring med promille og kjøring med høy promille kan derfor i seg selv være en indikator på et alkoholproblem i lovens forstand."

Kartleggingen av siktedes forhold til alkohol kan eventuelt utføres ved hjelp av standardiserte kartleggingsmetoder. Positivt utslag på en kartleggingsmetode er imidlertid ikke noe vilkår for å bli idømt et promilleprogram. Dersom personundersøkeren er i tvil om siktede har et alkoholproblem, bør han/hun søke bistand hos sakkyndige.

Friomsorgen skal i tillegg vurdere om siktede er egnet til å gjennomføre et promilleprogram. Ved vurderingen av egnethet skal det bl.a. legges vekt på om siktede har fast bopel, og om han går på skole eller har arbeid.

Dersom påtalemyndigheten har rekvirert personundersøkelsen med sikte på en vurdering for promilleprogram og friomsorgen finner at siktede ikke er egnet til å gjennomføre et slikt program, bør friomsorgen ta kontakt med påtalemyndigheten for å avklare om det likevel bør utarbeides et konkret program.

Aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med gjennomføringen kan f.eks. være ansatte i rusmiddelomsorgen, politiet, forsikringsselskaper, sykehus eller personer som har vært utsatt for en trafikkulykke.

Til § 5 "Innholdet i programmet"

Utgangspunktet er at programmene skal utarbeides individuelt for den enkelte domfelte. Alle programmene skal imidlertid inneholde følgende fire elementer; undervisning, behandling, tilsyn og kontroll.

Undervisningen har som mål å lære domfelte om konsekvenser av promillekjøring, om ofrenes situasjon og om alkoholens virkninger, for å motvirke kjøring med promille. Dersom undervisningen skal gjennomføres i en gruppe, bør det ikke være flere enn åtte domfelte i hver gruppe.

Behandlingen skal stå i relasjon til alkoholmisbruket og kan være mer eller mindre omfattende. Den kan gjennomføres i grupper. I de tilfellene hvor domfelte ikke tidligere har vært i kontakt med behandlingsapparatet, bør det foretas en utredning av rusproblemet. Kartleggingen og behandlingen skal foretas av personer fra behandlingsapparatet. Formålet med dette er blant annet at vedkommende skal fungere som en "døråpner" til en eventuell videre behandling. Behandlingsopplegg som strekker seg utover en måned, bør ikke inngå i selve programmet.

I tilsynstiden skal kriminalomsorg i frihet føre et ordinært tilsyn i tråd med straffeloven § 53 nr. 2 og rundskriv C -280/82 (tilsynsinstruksen). Tilsynsføreren i kriminalomsorg i frihet er ansvarlig for å kontrollere at programmet gjennomføres i tråd med forutsetningene. Andre som er involvert i gjennomføringen av programmet, kan bistå med kontrollen og melde fra ved uregelmessigheter.

Til § 6 "Gjennomføringen"

Under gjennomføringen av programmet gjelder reglene i forvaltningsloven. Det innebærer at innkallinger, fastsetting av tid og sted for oppmøte mv. skal gjøres skriftlig og kan påklages av domfelte. Det er en

målsetting at oppdragene skal være iverksatt innen 3 måneder etter at dommen er rettskraftig. Der det er hensiktsmessig, bør friomsorgen ta kontakt med påtalemyndigheten for en eventuell iverksettelse av promilleprogrammet før dommen er rettskraftig i medhold av straffeprosessloven § 453 .

Ved sykdom kan kriminalomsorg i frihet gi fritak for frammøte. Det skal kreves at domfelte legger fram en legeerklæring, eventuelt fra den legen som kriminalomsorg i frihet utpeker. Forhold som feriereiser, søknad om bolig eller arbeid mv. er ikke tilstrekkelig til at det skal gis fritak.

Straffeloven § 54 nr. 1 gir domstolen anledning til å forlenge tilsynstiden der domfeltes forhold gir grunn til det. Tilsynstiden skal ikke forlenges ut fra forhold hos kriminalomsorg i frihet, som f. eks. problemer med å skaffe behandlingsplass, egnede personer til å gjennomføre undervisningen, at man venter på nok domfelte til å fylle opp en gruppe mv.

Til § 7 "Krav til domfelte"

Ved mistanke om at domfelte møter beruset i forbindelse rned gjennomføringen av selve programmet, skal domfelte oppfordres til å avlegge urin- eller utåndingsprøve. Dersom domfelte nekter å avlegge en slik prøve, skal friomsorgen rapportere til påtalemyndigheten om brudd på vilkårene (se nedenfor).

Domfelte skal normalt selv dekke reiseutgiftene til og fra gjennomføringsstedet.

Til § 8 "Brudd på vilkår"

I Ot.prp. nr. 43 (1994-95) side 18 uttaler departementet at Ved brudd på promilleprogram og ved ny kriminalitet gjelder straffeloven § 54. Etter departementets syn bør det lite til før vilkårsbrudd fører til ny sak og

dom på ubetinget fengsel, og en omgjøringssak bør skje kort tid etter bruddet. "Forhold som ugrunnet fravær eller at domfelte møter beruset til avtaler, er i seg selv alvorlige brudd. To eller flere mindre brudd kan sammenlagt være tilstrekkelig til at friomsorgen rapporterer bruddene til påtalemyndigheten.

I henhold til straffeloven § 54 nr. 2 første ledd er det adgang til å beslutte delvis fullbyrding av en betinget straff. Ved avsigelse av dom på delvis fullbyrding av en betinget dom med særvilkår om promilleprogram, skal det tas hensyn til hvor stor del av programmet som er utført. Ved brudd på tilsynet, bør det i tillegg ses hen til hvor stor del av tilsynstiden som er gjennomført.

Etter fullmakt

Ellinor Houm
fung. ekspedisjonssjef

Kåre E. Leiksett
avdelingsdirektør

Saksbehandler: førstekonsulent Elin Riise

Vedlegg:Forskrift om promilleprogram