G-68/98

Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold mm

Rundskriv G-68/98

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-68/98

98/10761 B-S AHO/sol

30.09.1998

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold mm

Forsvaret har innført regler om at vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold under særskilte vilkår kan gis utsettelse med førstegangstjenesten inntil utløpet av det år den vernepliktige fyller 33 år.

Utsettelse gis for ett år av gangen under forutsetning av at det kan dokumenteres:

- at avløser ikke kan skaffes

- at dyrene må selges eller slaktes dersom utsettelse ikke kan gis.

Det presiseres fra Forsvarets side at reglene ikke innebærer noen generell regel om utsettelse for vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold, men bare for dem som beviselig er i en nødsituasjon.

For øvrig minner vi om Justisdepartementets brev av 26.08.1998 (følger vedlagt) som omhandler behandlingen av søknader om utsettelse for mannskaper som har eneomsorg for barn. Disse mannskaper skal gis utsettelse med førstegangstjenesten så lenge denne status vedvarer og inntil utløpet av det år den vernepliktige fyller 33 år.

Justisdepartementet ber om at Forsvarets regler legges til grunn for behandlingen av disse saker, og at innholdet av disse regler gjøres kjent for mannskapene på en hensiktsmessig måte, fortrinnsvis gjennom de informasjonsskriv som administrasjonene sender ut i forbindelse med innkalling til tjeneste.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Arild Holmsen
Førstekonsulent
saksbehandler