G-73/98

Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av praksis

Rundskriv G-73/98

DET KGL. JUSTIS- OG
POLITIDEPARTEMENT

Rundskriv G-73/98

98/09332 B-S AHO/sol

18.11.1998

Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy
Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad

Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av praksis

Regler om utsettelse med sivil verneplikt fremgår av Justisdepartementets forskrift av 28.01.1976. Av forskriften pkt. 6 fremgår det at fristen for å søke om utsettelse med tjenesten er 1 måned fra den dato innkallingsordren ble mottatt. Bestemmelsen samsvarer med Forsvarets formelle regel på området. I realiteten har man imidlertid akseptert søknader om utsettelse med sivil verneplikt helt opp mot tjenestestart. Denne praksis har i enkelte tilfeller resultert i at de fastsatte mannskapstall ikke oppnås, i det forfallet har kommet såvidt sent at nye mannskaper ikke kan kalles inn. Dette vil kunne medføre en økning i allerede eksisterende kø av mannskaper som ønsker avtjening av sivil verneplikt.

For å oppnå en tilfredsstillende avvikling av siviltjeneste, synes det derfor påkrevet å stramme inn praksis på angjeldende felt. Departementet ber derfor administrasjonene om å legge 1 måneds-fristen til grunn for fremtidig praksis. Dette innebærer som et utgangspunkt at søknader som avsendes etter dette tidspunkt skal avvises, under henvisning til fristoversittelsen. For mannskaper som er inne i en utsettelsesperiode, og hvor ny fremmøtedato er fastsatt, vil en frist på 1 måned (fra utsettelsesvedtaket ble mottatt) for å søke om ytterligere utsettelse generelt ikke gi tilstrekkelig tid for mannskapene. I disse tilfeller skal søknad om ytterligere utsettelse være avsendt innen 3 måneder før fastsatt fremmøtedato.

I enkelte tilfeller vil nødvendig dokumentasjon først kunne innsendes etter fristens utløp. f. eks ved søknad om skoleopptak hvor svar fra skolen først kan forventes etter fristens utløp. I slike tilfeller skal den formelle søknaden om utsettelse innsendes innen fristens utløp, med angivelse av at nødvendig dokumentasjon vil bli ettersendt. Alle mannskaper må orienteres om dette.

I spesielle tilfeller vil det kunne gis oppreisning for fristoversittelse. Dette innebærer isåfall at søknader som er innsendt etter fristens utløp undergis realitetsbehandling. Dersom det aktuelle forhold som begrunner søknaden var kjent for mannskapet før fristens utløp, eller burde ha vært kjent, skal det ordinært ikke gis oppreisning for fristoversittelse. En ren forglemmelse o.l. skal således ordinært ikke kunne påberopes som grunnlag for oppreisning. Unntak kan tenkes, f.eks. der fristoversittelsen skyldes sykdom eller er av lignende unnskyldende art, eller hvor fristen er helt ubetydelig overskredet. Dersom søknaden har sin årsak i forhold som har inntrådt etter fristens utløp, og som ligger utenfor søkerens kontroll, f.eks sykdom i familien o.l., bør det ordinært gis oppreisning for fristoversittelsen. Er derimot de etterfølgende forhold et resultat av mannskapets disposisjoner, skal søknaden ordinært avvises. Mannskapet har plikt til å legge forholdene til rette for tjenestegjøring i samsvar med fastsatt tjenestetid.

Vurderingen av hvorvidt det skal gis oppreisning for fristoversittelse må bygge på et skjønn, der søkerens behov for å oppnå utsettelse med tjenesten må veies opp mot behovet for en tilfredsstillende avvikling av siviltjenesten. I perioder hvor tilgangen på mannskaper er god, vil en fristoversittelse lettere kunne ignoreres enn i tilfeller der man har problemer med å fylle opp mannskapskvoten.

For øvrig viser departementet til forskriften pkt. 7, der det fremgår at søkeren plikter å møte etter innkallingen selv om svar på søknaden ikke er mottatt på fremmøtedagen. Dette innebærer at unnlatelse av å møte til tjeneste i slike tilfeller er å anse som ulovlige fravær, som, avhengig av forholdets art, skal gjøres til gjenstand for disiplinær forføyning eller politianmeldelse. Administrasjonen har mulighet til å dispensere fra bestemmelsen i særlige tilfelle.

Dette rundskrivet får virkning for mannskaper som innkalles etter 01.01.1999.

Den nye praksisen gjøres kjent for mannskapene på den måte administrasjonene finner hensiktsmessig.

Etter fullmakt

Andreas Agersborg
underdirektør

Arild Holmsen
førstekonsulent
saksbehandler