G-77/99

Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise

Rundskriv G-77/1999

Politidepartement. Saksnr. 97/06111 FP1 TJU/ Dato: 8. oktober 1999

Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Utrykningspolitiet

Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise

Innledning

Det skal fortsatt legges til rette for en forsvarlig innenlands utlendingskontroll, slik at ulovlig opphold kan begrenses så mye som mulig. Av Stortingsmelding nr 17 (1996/97) «Om innvandring og det flerkulturelle Norge», fremgår det at Justisdepartementet skal utarbeide retningslinjer for innenlands utlendingskontroll for å avdekke ulovlig opphold. Kontrollene må ikke alene basere seg på at vedkommende er utlending. Dette innebærer at språk, navn, klesdrakt mv. ikke skal brukes som eneste kontrollkriterium.

På denne bakgrunn fastsettes følgende retningslinjer, som også gjelder utlendingskontroll som foretas i tilknytning til andre typer politikontroller.

Retningslinjer

1. Kontroll av utlendinger etter innreise i henhold til utlendingslovens § 44 første ledd, skal ikke foretas utelukkende på grunnlag av utseende, språk, navn, eller fordi personen er utlending eller har utenlandsk opprinnelse. Ved bortfall av mistanke om ulovlig opphold skal en pågående kontroll avbrytes, dersom ikke mistanke om andre straffbare forhold tilsier ytterligere kontroll.

2. Kontroll av utlendinger i tilknytning til andre typer kontroller, som for eksempel trafikk- og narkotikakontroller, må ikke være i strid med pkt. 1.

3. Beslutning om utlendingskontroll - for eksempel rettet mot serveringssteder, samlingssteder mv. - der politiet har mistanke om at det oppholder seg utlendinger uten lovlig opphold, skal være forankret i politidistriktets ledelse. Før slike kontroller iverksettes skal politidistriktet ha utarbeidet instrukser, tilpasset lokale forhold, og bekjentgjort disse for de som gjennomfører kontrollen.

4. Retningslinjene omfatter ikke den kontroll som foretas i forbindelse med innreise til landet.

Retningslinjene iverksettes straks, og bes gjort kjent for alt personell som utfører kontroller hvor en kan komme i kontakt med utlendinger.

Med hilsen

Terje Sjeggestad Bjørn Fjeld
ekspedisjonssjef avdelingsdirektør
Lagt inn 11. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen