G-79/00: Vedlegg - Forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister

Forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister

Fastsatt ved Kronprinsreg. res. 8. september 2000 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 11 b annet punktum.

Fremmet av Justisdepartementet.

§ 1 (Forskriftens virkeområde)

Forskriften her gjelder beregningen av saksbehandlingsfrister som er fastsatt i eller i medhold av lov, så langt ikke annet er særskilt bestemt.

Forskriften her gir ikke grunnlag for å gjøre unntak fra de alminnelige reglene om forsvarlig saksbehandling i forvaltningsloven mv.

§ 2 (Fristens utgangspunkt)

I sak som tas til behandling etter søknad, klage eller annen særskilt henvendelse, er fristens utgangspunkt den dagen henvendelsen kommer inn til forvaltningsorganet. Dersom flere henvendelser må vurderes samlet, er fristens utgangspunkt den dagen alle henvendelsene er kommet inn.

I sak som tas til behandling ved utlysing, er fristens utgangspunkt den dagen fristen for å søke løper ut.

I sak som tas til behandling av eget tiltak, er fristens utgangspunkt den dagen forhåndsvarsel sendes parten etter forvaltningsloven § 16. Dersom forhåndsvarsel ikke blir gitt eller blir gitt for sent, begynner fristen å løpe når saken tas opp til behandling.

§ 3 (Utsettelse av saksbehandlingen etter forespørsel)

Dersom en part ber om at behandlingen av saken utsettes, avbrytes fristen den dagen forespørselen kommer inn til organet.

Dersom organet treffer beslutning om å utsette behandlingen av saken, fortsetter fristen å løpe den dagen forvaltningsorganet skal fortsette behandlingen av saken.

Dersom forespørselen om utsettelse blir avslått, fortsetter fristen å løpe fra tidspunktet for avslaget.

§ 4 (Forsinkelse som skyldes en parts forhold)

Dersom saksbehandlingen blir forsinket på grunn av en parts forhold, f.eks. ved at en part gir feilaktige opplysninger eller ikke gir nødvendige opplysninger innen en rimelig frist fastsatt av organet, løper ikke fristen så lenge forsinkelsen varer. Dette gjelder selv om parten ikke kan klandres for forholdet. Fristen løper for andre parter i samme sak dersom forholdet ikke forsinker deres del av saken.

Dersom det oppstår forsinkelse som nevnt i første ledd, skal partene varsles i den grad dette følger av reglene om foreløpig svar i forvaltningsloven § 11 a.

§ 5 (Forsinkelse som skyldes særegne forhold)

Dersom saksbehandlingen blir forsinket på grunn av særegne forhold som forvaltningsorganet ikke kan klandres for, løper ikke fristen så lenge forsinkelsen varer. Dette gjelder bl.a. forsinkelse som skyldes

a) at en offentlig eller privat instans ikke har gitt opplysninger innen en rimelig frist

fastsatt av organet, og fristoverskridelsen er vesentlig,

b) at sakens særegne karakter gjør det nødvendig å innhente tilleggsopplysninger,

c) at det på et sent stadium i saksbehandlingen oppstår et uventet behov for å innhente

opplysninger,

d) at en betydelig og uventet økning i saksmengden inntrer brått, eller

e) at vesentlige endringer i bemanningen gjør det uforholdsmessig vanskelig å oppfylle

fristen.

Dersom det særegne forholdet bare forsinker saken for enkelte av partene i saken, løper fristen for de øvrige partene.

Dersom det oppstår forsinkelse som nevnt i første ledd, skal partene varsles i den grad dette følger av reglene om foreløpig svar i forvaltningsloven § 11 a.

§ 6 (Fristavbrudd)

Fristen avbrytes når underretning om vedtaket er sendt eller gitt til parten, eller vedtaket er kunngjort (jf. forvaltningsloven § 27). Dersom det er flere parter i saken, avbrytes fristen når slik underretning er sendt eller gitt til alle partene som organet er kjent med på tidspunktet for underretningen.

Dersom det ikke er nødvendig å gi underretning, avbrytes fristen når vedtaket treffes.

Dersom saken henlegges uten at det treffes vedtak, avbrytes fristen når saken henlegges.

§ 7 (Fristforlengelse på grunn av lørdager og helligdager mv.)

Dersom saksbehandlingsfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

§ 8 (Særregler i forskrift om saksbehandlingsfrist)

Reglene i forskriften her bør ikke fravikes i forskrift om saksbehandlingsfrist etter forvaltningsloven § 11 b første punktum, med mindre det foreligger et særlig behov for dette.

§ 9 (Ikraftsetting)

Forskriften her trer i kraft straks.