G-7/98

Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap

Rundskriv G-7/98

Saksnr. 98/00205 C-J
26. januar 1998

Lagmannsrettene
By- og herredsrettene

Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) er endret ved lov av 13. juni 1997 nr. 39 med virkning fra 1. januar 1998. RTV-blankett 51.11 om erkjennelse av farskap er revidert i denne forbindelse.

Farskap kan i henhold til barneloven § 4 andre ledd bokstav b som tidligere, erkjennes ved personlig fremmøte for en dommer. I disse tilfellene benyttes RTV-blankett 51.11.

Blanketten for erkjennelse av farskap er utvidet til også å omfatte frivillig avtale om foreldreansvar. Det er imidlertid lagt til grunn at rubrikken om frivillig avtale om foreldreansvar i blanketten bare skal benyttes i tilfeller hvor foreldrene er til stede samtidig.

Den reviderte blanketten skal benyttes i tilfeller hvor barnet er født 1. januar 1998 eller senere. Det er derfor nødvendig å ta vare på de gamle blankettene til bruk i saker hvor barnet er født før 1. januar 1998.

Den nye blanketten kan bestilles fra det lokale trygdekontor. Vedlagt følger en

kopi av den reviderte blanketten til orientering.

Etter fullmakt

Ingmar Nestor Nilsen
underdirektør

Lagt inn 28. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen