G-82/98

Endringer i forskrifter om konkursregisteret

Endringer i forskrifter om konkursregisteret

Rundkriv G-82/98

Saknr. 97/07090 A-AF ANO 18.12.1998

Mottakere:

Skifterettene

Lagmannsrettene

Den norske Advokatforening

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Konkursregisteret

Direktoratet for arbeidstilsynet

ØKOKRIM

Riksadvokaten

ENDRINGER I FORSKRIFTER OM KONKURSREGISTERET

Justisdepartementet har ved forskrift av 17. desember 1998 vedtatt endringer i forskrifter om Konkursregisteret av 23. august 1993.

Endringene er tekniske justeringer foretatt på bakgrunn av at de nye aksjelovene av 13. juni 1997 trer i kraft 1. januar 1999. Samtidig er ordene foretaksnummer, enkeltmannsforetak og styreformann endret til organisasjonsnummer, enkeltpersonforetak og styreleder. Det er videre foretatt en språklig presisering i § 3 nr. 5 som ikke innebærer noen endring i forhold til dagens praksis.

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

Endringen lyder slik:

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTER 23. AUGUST 1993 OM KONKURSREGISTERET

Fastsatt 17. desember 1998 av Justisdepartementet med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), §§ 78 og 144 og lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 27.

I

§ 3 nr.1 skal lyde:

Dersom konkursdebitor er registrert i foretaksregisteret og ikke er et enkeltpersonforetak, registreres foretakets organisasjonsnummer, foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, bransje, saksnummer for konkursboet, skifterettens navn og dato for kjennelse om konkursåpning.

Driver konkursdebitor et enkeltpersonforetak, skal både konkursdebitors navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), samt firma, adresse og organisasjonsnummer registreres.

Dersom konkursdebitor ikke er registrert i foretaksregisteret, registreres konkursdebitors navn, stilling, siste boligadresse og fødselsnummer (11 siffer).

§ 3 nr. 4 skal lyde:

Navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse på daglig leder i selskapet siste fem år og styreledere og styremedlemmer de siste to år før konkursen. Det skal registreres når styrelederne og styremedlemmene tiltrådte sine verv, og eventuelt når de fratrådte. Videre skal registeret inneholde opplysning om hvem som har vært selskapets revisor de siste to år med angivelse av revisornummer og kontoradresse. Dersom selskapet ikke har revisor skal regnskapsfører registreres med navn, personnummer eventuelt organisasjonsnummer og adresse.

§ 3 nr. 5 skal lyde:

Om daglig leder, styreleder eller innehaver i foretaket har lederansvar eller styreverv i andre foretak på konkursåpningstidspunktet.

§ 3 nr. 6 skal lyde:

Stiftere av aksjeselskap stiftet senere enn fem år før konkursåpning. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og organisasjonsnummer.

§ 3 nr. 7 skal lyde:

Eiere som har eller har hatt mer enn 20 % av aksjene de siste fem år. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og organisasjonsnummer.

§ 3 nr. 10 skal lyde:

Om boet er tvangsavviklet etter konkurslovens regler i medhold av aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 § 16-18, første ledd eller allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr. 45 § 16-18, første ledd.

§ 3 nr. 11 bokstav c skal lyde:

hvem som i praksis har fungert som daglig leder og styreleder, dersom det fremgår av bostyrers innberetning at dette er en annen enn det som fremkommer av nr 4. Vedkommendes fødselsnummer og adresse skal registreres.

§ 10 første ledd skal lyde:

Enhver kan ved henvendelse til Konkursregisteret få oppgitt følgende registrerte opplysninger:

 • personer, foretak, stiftelser og andre sammenslutninger som er gått
  konkurs,
 • aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler
 • foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år
  stilling eller bransje, grunnlag for konkursen, skifterettens navn, dato for
  konkursåpning eller kjennelse om tvangsoppløsning, saksnummer,
  bostyrer, tid og sted for første skiftesamling, frist for
  fordringsanmeldelser og fristdagen,
 • stiftere, eiere, daglig leder, styreleder og revisor eller regnskapsfører,
 • om daglig leder og styreformannen har lederansvar eller styreverv i
  andre foretak,
 • om ilagt konkurskarantene,
 • dato for avsluttet bobehandling og om bobehandlingen er innstilt og
  med hvilken hjemmel, om det er foretatt utlodning og med hvilken dividende.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.

Etter fullmakt

Anne Pauline Jensen

underdirektør

Anniken N. Ottesen

førstekonsulent

Saksbehandler: Anniken N. Ottesen , tlf. 22 24 51 73, faks 22 24 27 22

Lagt inn 22. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen