G-8/98

Uttransportering av utlendinger etter vedtak truffet i medhold av utlendingslovgivningen

Rundskriv G-8/98
J.nr. 97/05393 FP1 JE/hs
16.01.1998

Til:
Politimestrene
Landsdelspolitimestrene
Sjefen for Kriminalpolitisentralen
Sjefen for Politiets overvåkningstjeneste
Utlendingsdirektoratet
Advokatforeningen

Uttransportering av utlendinger etter vedtak truffet i medhold av utlendingslovgivningen

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter Justisdepartementets rundskriv G-32/91, G-1/92 og G-99/94, som oppheves og bes makulert. Rundskrivet supplerer rundskriv G-134/93 hva angår uttransport. Deler av G-134/93 er også tatt med i dette rundskrivet.

Rundskrivet har til hensikt å regulere uttransportering av utlendinger etter vedtak truffet med hjemmel i utlendingsloven.

Det regulerer ikke bortvisning ved grensen eller utreise der utlendingen forlater landet frivillig og betaler reisen selv.

Det gjøres oppmerksom på at endel sentrale regler om uttransportering i kapittel 4, "Uttransportering med fly" også vil ha betydning for uttransportering med andre transportmidler enn fly.

Med "frivillig utreise" menes at utlendingen innretter seg etter vedtaket og kontakter politiet for å få ordnet det praktiske rundt reisen. Utgiftene til utreisen dekkes helt eller delvis av det offentlige.

Med "tvangsmessig utreise" menes at utlendingen ikke har innrettet seg etter vedtaket, eller trolig ikke vil gjøre det, slik at pågripelse eller andre tvangsmidler må benyttes i forbindelse med effektuering av vedtaket.

Rundskrivet bes gjort kjent for de tjenestemenn som arbeider med utlendingssaker eller vil få befatning med diss, herunder bidra til at interesserte advokater og andre får kopi av rundskrivet med vedlegg.

2. Generelt om uttransportering

2.1. Frivillig utreise

Når det foreligger et vedtak som innebærer at utlendingen skal forlate landet, legges til grunn at utlendingen innretter seg etter vedtaket og forlater landet frivillig. I forbindelse med underretning om vedtaket skal utlendingen gis en utreisefrist og gjøres kjent hvordan han skal forholde seg.

Utlendingen skal innen utreisefristen kontakte politiet på det sted utlendingen oppholder seg for å orientere om ønsket tidspunkt for utreise. Det lokale politidistrikt kontakter straks det politidistrikt som behandler utlendingssaken, og Asker og Bærum politidistrikt som er ansvarlig for å koordinere uttransporteringen. Asker og Bærum politidistrikt iverksetter nødvendige bestillinger i samråd med det lokale politidistrikt.

Har utlendingen innen fristens utløp ikke kontaktet politiet, skal det legges til grunn at utreise ikke har funnet sted, og tvangsmessig utreise iverksettes. Ansvarlig politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt skal da avklare den videre saksbehandling. Asker og Bærum politidistrikt skal straks undersøke mulige reiseruter og avreisetidspunkter som meldes tilbake til ansvarlig politidistrikt. Ansvarlig politidistrikt har da ansvaret for å iverksette nødvendige tvangsmessige tiltak hvis det ikke spesielt avtales at Asker og Bærum politidistrikt overtar totalansvaret i saken.

2.2. Tvangsmessig utreise (uttransportering)

Når frivillig utreise ikke finner sted, er tvangsmessig uttransportering nødvendig.

Før uttransportering kan skje må det foreligge et vedtak truffet i medhold av utlendingsloven som fastslår at søkeren må forlate landet. Vedtaket må være effektuerbart. Vedtaket er effektuerbart hvis det ikke er påklaget innen klagefristen eller det foreligger beslutning om "ikke utsatt iverksettelse". Er vedtaket påklaget og gitt utsatt iverksettelse er det effektuerbart først når klageinstansen har fattet et nytt vedtak om at søkeren må forlate landet. Forøvrig vises det til utlendingslovens §§ 39 og 40.

Er det fremmet begjæring om midlertidig forføyning overfor domstolen skal klageinstansen kontaktes før uttransportering iverksettes. Se forøvrig pkt. 2.7.

2.2.1. Fremgangsmåte

Når uttransportering er aktuelt, kontakter ansvarlig politidistrikt (det distrikt som behandler utlendingssaken) Asker og Bærum politidistrikt, som er ansvarlig for samordningen av alle uttransporteringer, dersom ikke annet er avtalt med Justisdepartementet, jf. pkt. 2.3.2. Nødvendige beslutninger vedrørende gjennomføring av transporten tas av Asker og Bærum politidistrikt etter samråd med ansvarlig politidistrikt.

Pågripelse iverksettes normalt av politiet i det distrikt der utlendingen oppholder seg, etter anmodning fra det politidistrikt som har behandlet saken, eller Asker og Bærum politidistrikt.

2.3. Ansvar for uttransporteringer

2.3.1. Overordnet ansvar

Justisdepartementet har det overordnede ansvaret for alle uttransporteringer. Den instans som har truffet vedtaket er ansvarlig for at vedtaket lar seg effektuere.

2.3.2. Samordningsansvar

Asker og Bærum politidistrikt er ansvarlig for samordning og gjennomføring av alle uttransporteringer, jf også punkt 4.1.1.

Et politidistrikt kan etter avtale med Justisdepartementet bli unntatt fra samordningsansvaret til Asker og Bærum politidistrikt. For tiden er det kun gitt et slikt unntak for Oslo politikammer.

2.3.3. Asylsaker

Avhørsdistriktet har i samråd med Asker og Bærum politidistrikt ansvar for å uttransportere asylsøkere som har fått avslag på sin søknad så snart vedtaket er effektuerbart. Når det gjelder bortvisning til første asylland, vises det til de særlige retningslinjene i vedlegg A til Justisdepartementets rundskriv G-134/93.

2.3.4. Øvrige utlendingssaker

Ved andre utlendingssaker enn asylsaker, skal det politidistrikt som har ansvaret for saken, påbegynne arbeidet med iverksetting av vedtaket umiddelbart etter at effektuerbart vedtak foreligger. Asker og Bærum politidistrikt skal raskest mulig kontaktes for planlegging av uttransporteringen.

For øvrig vises til pkt. 2.3.2.

2.4. Reisedokument

Ved uttransportering skal utlendingen være utstyrt med reisedokument eller annen form for dokumentasjon som gjør innreise i hjemlandet mulig. Der reisedokument ikke allerede er tilgjengelig skaffes dette via utlendingens hjemlands myndighet.

I særlige tilfelle kan dokument utstedt av norske myndigheter benyttes til dette formål. Avgjørelsen om bruk av slikt dokument tas i samråd med vedtaksmyndigheten.

Kravet om dokument gjelder ikke første asyllandssaker.

2.5. Bagasje

2.5.1. Frivillig utreise

Utlendingen har selv ansvar for sin bagasje og at den bagasje som ikke kan medbringes under uttransporteringen blir sendt dit den skal. Politiet skal i forbindelse med meddelelse av vedtaket informere utlendingen om dette ansvaret.

2.5.2. Tvangsmessig retur

Utlendingen skal gis anledning til å pakke sin bagasje før utreise. Familie/venner kan bistå utlendingen med pakking og levering av bagasje etter instruksjon fra politiet. Politiet skal i utgangspunktet ikke pakke utlendingens bagasje fordi det kan oppstå tvil om eiendomsforholdet. Har utlendingen, blant annet på grunn av langt opphold, mer bagasje enn billetten dekker og/eller mangler midler til transport av bagasje, forutsettes det at utlendingen i samråd med politiet søker å finne andre løsninger for at uttransporteringen skal foregå på en mest mulig lempelig måte.

Hvis utlendingen ikke er villig til å opplyse hvor bagasjen befinner seg eller på grunn av selvforskyldt tidsnød ikke gjør det mulig å medbringe bagasjen, bør politiet forsøke å skaffe en adresse hvor bagasjen kan sendes/leveres. Utgiftene til forsendelse skal fortrinnsvis dekkes av utlendingen.

2.6. Varsling av innreise til hjemland eller annet land

Varsel om uttransportering til hjemlandet eller det landet utlendingen sendes til, skal bare foretas i saker om utvisning på grunn av ilagt straff eller sikring (utlendingsloven § 29 første ledd bokstav b) eller § 30 annet ledd bokstav b). Dersom det av vedtaket fremgår at utvisningen ikke skal anmerkes i utlendingens pass eller annet reisedokument, skal hjemlandets myndigheter, eller myndighetene i det landet vedkommende utvises til, ikke varsles.

Skal det varsles, følges samme fremgangsmåte som i pkt. 6.2.

2.7. Kontakt med vedtaksmyndigheten

Hovedregelen er at alle effektuerbare vedtak kan iverksettes med mindre vedtaksmyndigheten har gitt utsettelse. Dersom vedtaksmyndigheten muntlig utsetter effektueringen skal en skriftlig bekreftelse oversendes politiet så snart det er praktisk mulig.

Er politiet kjent med at det er innkommet omgjøringsbegjæring eller begjæring om midlertidig forføyning som det ikke er tatt stilling til, skal vedtaksmyndigheten kontaktes før uttransportering iverksettes, så sant dette er praktisk mulig (Se også punkt 3). Oppnås det ikke kontakt med vedtaksmyndigheten, skal dette anmerkes i "rapport om uttransport".

2.8. Uforutsette problemer under transporten

Dersom uforutsette problemer oppstår under en uttransportering, skal leder av transporten kontakte Asker og Bærum politidistrikt for nærmere retningslinjer. Asker og Bærum politidistrikt skal i slike tilfeller om nødvendig kontakte vedtaksmyndigheten.

3. Uttransporteringer under særlige forhold

3.1. Det skal fremgå av vedtaket når særlige forhold må iakttas ved uttransporteringen. Eks.: Iverksetting må skje i samråd med vedtaksmyndigheten.

I saker hvor utlendingens identitet/nasjonalitet ikke er bekreftet og vedtaksmyndigheten likevel beslutter at uttransport skal skje, må politiet vise særlig aktsomhet i forbindelse med selve uttransporteringen og forutgående saksbehandling.

3.2. Dersom man i forbindelse med planleggingen av uttransporteringen blir klar over at det har oppstått eller vil kunne oppstå særlige problemer ved gjennomføringen av uttransporteringen, skal vedtaksmyndigheten kontaktes.

Politiet er ansvarlig for at vedtaket gjennomføres på en forsvarlig måte.

4. Uttransportering med fly

4.1. Generelt

Bakgrunnen for disse retningslinjene er de anbefalinger som er gitt i Chicago-konvensjonens annex 9 og 17.

4.1.1. Når uttransportering er aktuelt, kontakter politidistriktet Asker og Bærum politidistrikt, som er ansvarlig for samordning av alle uttransporteringer med fly. Beslutning om aktuell uttransportering iverksettes av Asker og Bærum politidistrikt i samråd med vedkommende politidistrikt, dersom ikke annet avtales i det enkelte tilfelle. Eventuell beslutning om politiledsagelse treffes av Asker og Bærum politidistrikt i samråd med vedkommende politidistrikt.

4.1.2. Et politidistrikt kan, etter avtale med Justisdepartementet, bli unntatt fra samordningsansvaret i forhold til Asker og Bærum politidistrikt.

4.1.3. Når uttransportering skal finne sted, skal politiet så vidt mulig henvende seg til flyselskapet senest en time før avgang. Henvendelsen skal normalt skje gjennom politiet i lufthavnen. Ved denne henvendelsen skal flyselskapet informeres om personens navn, grunn for uttransporteringen og navn på eventuelle ledsagere fra politiet. Blankett som nevnt i pkt. 4.1.5. skal overleveres ved denne henvendelsen.

4.1.4. Endelig avgjørelse om uttransportering med fly treffes av fartøysjefen (flyets kaptein), som etter luftfartsloven er høyeste myndighet om bord. Dersom fartøysjefen ikke godtar uttransporteringen må dette umiddelbart viderebringes til foresatte i politiet og til ansvarlige i vedkommende flyselskap med henblikk på annen løsning av transportoppdraget.

4.1.5. Blankett med opplysninger om utlendingens personlige forhold og grunnlaget for beslutningen skal utfylles av politiet i hvert enkelt tilfelle. Kopier av blanketten leveres til flyselskapet og politiet på lufthavnen, og blanketten vises fartøysjefen før utlendingen bringes om bord i flyet. Det skal anvendes egne blanketter for "inadmissible persons" og "deportees". "Inadmissible persons"-blankett skal brukes i alle tilfeller hvor utlendingen er bortvist i medhold av utlendingsloven.

Ved direktetransport uten ledsagelse til land utenfor Norden, avleveres pass og billett til utlendingen ved ombordstigning. Ved uttransportering uten ledsagelse via annet nordisk land (se pkt. 4.3.1.) legges utlendingens pass og billett samt kopi av ovennevnte blankett i en spesiell konvolutt som leveres til fartøysjefen.

Utlendinger som utvises fra et nordisk land, er som følge av den nordiske passkontrolloverenskomsten å betrakte som utvist fra samtlige nordiske land.

4.2. Transport med ledsagelse

4.2.1. Ledsagelse skal alltid skje når utlendingen:

  • a) er straffet eller domfelt for voldshandling,
  • b) viser markert uvilje mot utsendelsen,
  • c) behøver vakthold på mellomlandings - eller transferstasjoner utenfor Norden,
  • d) på grunn av sin mentale tilstand eller avhengighet av narkotika må antas å være farlig for seg selv eller andre,
  • e) er ulovlig utreist fra, eller ettersøkt i hjemlandet, og politiet er kjent med disse forholdene,
    - og det er grunn til å regne med at et av disse forhold (nevnt i pkt. a - e ) kan representere en fare for flysikkerhet, være til ulempe for passasjerer, eller at den utsendte kan unndra seg gjennomføring av reisen,
  • f) av andre grunner må antas å kunne være en fare for flyets sikkerhet eller til ulempe for medpassasjerer eller mannskap.

4.2.2. Ledsagerne skal være kledd i sivil.

4.2.3. Plaststrips eller lignende sikkerhetsutstyr skal medbringes av ledsagerne, men skal normalt ikke anvendes. Flyselskapet skal underrettes dersom plaststrips e.l. skal anvendes. Håndjern skal ikke anvendes ombord.

4.2.4. Dersom ledsagelse skal skje utenfor Norden, må minst en av ledsagerne beherske engelsk.

4.2.5. Ledsagerne skal ikke forlate ankomstlufthavnen før utlendingen har passert pass- og tollkontrollen.

4.2.6. Ledsagerne må ikke nyte alkohol under eskorteoppdraget.

4.2.7. Såfremt det antas å være risiko for at noen vil forsøke å befri utlendingen under eller i forbindelse med uttransporteringen, skal politiet sørge for at det blir iverksatt ekstraordinære sikkerhetstiltak.

4.2.8. Dersom det blir besluttet ledsagelse etter pkt. 4.2.1. a - f unntatt pkt. c, skal det ledsages helt frem til endelig bestemmelsesdestinasjon.

4.2.9. Såfremt opplysninger om reiseruten må antas å innebære en sikkerhetsrisiko, skal disse ikke gjøres kjent.

4.2.10. Ved utvelgelsen av ledsagere bør det tas hensyn til utlendingens kjønn, alder, reisetid og evt. behov for sikkerhetstiltak. Ved transport av kvinner og barn bør såvidt mulig kvinnelig transportfører eller mannlig transportfører med kvinnelig ledsager velges.

4.3. Transport uten ledsagelse

4.3.1. Ved uttransportering uten ledsagelse via et annet nordisk land, må politiet på transitt- og transferstasjoner innenfor dette område påta seg vakthold og overføring av den uttransporterte til avgående fly. Det må i denne forbindelse gis rettidig underretning som bestemt i overenskomst om transittering av utviste personer art. 8 (24 timer før utreisen begynner).

Hvis politiet på transitt-/transferstasjonen ikke kan påta seg slikt vakthold og overføring, skal Asker og Bærum politidistrikt sørge for at nødvendig vakthold gjennomføres.

4.3.2. Politiet skal påse at utlendingen hverken på seg selv eller i sin bagasje medbringer gjenstander som kan brukes til vold eller trussel om vold.

5. Uttransportering med andre transportmidler enn fly

Ved uttransportering med andre transportmidler enn fly gjelder retningslinjene under kapittel 4. så langt disse passer.

5.1. Særlig om uttransportering med ferge

5.1 .1. Fergeselskapet kontaktes så snart som mulig og senest 1 time før avgang, når utgiftene skal dekkes av fergeselskapet.

5.1.2. Kapteinen bestemmer hvordan ledsagelse skal skje om bord på hans fartøy.

5.1.3. Hvis kapteinen ikke vil påta seg å overlevere den uttransporterte til ankomstlandets myndigheter slik politiet beskriver, skal det være ledsagelse.

5.1.4. Dersom kapteinen nekter å medta ledsager, skal uttransporteringen skje på annen måte. Kapteinen må gjøres oppmerksom på at selskapet vil bli holdt ansvarlig for utgiftene, jf utlendingslovens § 46.

6.Uttransportering av asylsøkere

6.1. Generelt

I tillegg til de retningslinjer som er gitt i dette rundskriv gjelder Justisdepartementets rundskriv G-134/93 med vedlegg. Reglene om bortvisning til første asylland er regulert i G-134/93 vedlegg A.

6.2. Kontakt med andre lands myndigheter for klarering av innreise

Samarbeidspart i forbindelse med klarering av innreise vil være de lokale immigrasjonsmyndigheter. I henvendelser til immigrasjonsmyndighetene må hensynet til diskresjon ivaretas. Kontakt med landets overvåknings-/etterretningstjeneste i forbindelse med klarering og innreise bør unngås. På spørsmål vedrørende klarering av innreise kan det opplyses at utsendelsen fra Norge ikke skjer på bakgrunn av straffbare forhold. Dersom asylsøkeren også er utvist fra riket skal det ikke gis opplysninger ut over det som fremgår av pkt. 2.6. Eventuelle andre fremgangsmåter vil fremgå av vedtaket eller av nærmere instrukser fra vedtaksmyndigheten.

7. Uttransportering av enslige mindreårige

7.1. Underretning og varsling før uttransport av enslige mindreårige.

Når det foreligger endelig vedtak i asylsak som innebærer at en enslig mindreårig asylsøker skal forlate landet, bør det gis lengre utreisefrist enn normalt. Utreisefristen bør være 2 til 4 uker, avhengig av bl.a. alder, oppholdstid, tilknytning og det omsorgsarbeid som er iverksatt av norske myndigheter.

Politiet skal samtidig, i tillegg til meddelelse til advokaten, underette lederen ved det mottak søkeren befinner seg om at slikt vedtak foreligger og hviken utreisefrist som er satt. Begrunnelsen for avslaget skal ikke oppgis, dvs. vedtaket skal ikke oversendes.

Dersom søkeren ikke innretter seg etter vedtaket, dvs. at søkeren eller advokaten innen utreisefristen ikke kontakter politiet for å avtale utreisetidspunkt og for å ordne med praktiske ting i forbindelse med utreisen, fastsetter politiet på egenhånd utreisetidspunktet. I slike tilfeller skal politiet varsle lederen ved mottaket senest kl. 1200 dagen i forveien om når søkeren vil bli hentet.

7.2. Kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet

Ved uttransport av enslige mindreårige skal vedtaksmyndigheten opprette/formidle kontakt med omsorgsperson i hjemlandet.

Som hovedregel skal uttransportering ikke skje med mindre omsorgspersonen i hjemlandet er informert om de nærmere detaljene ved returen, så som ankomststed, tidspunkt, etc.

For å sikre nærmere kontakt/underretning til omsorgsperson kontakter politiet vedtaksmyndigheten når uttransport planlegges gjennomført.

8. Dekning av uttransporteringsutgifter

8.1. Utlendingens plikter

Utlendingen plikter å dekke utgiftene ved sin uttransport, jf utlendingslovens § 46. Når uttransporteringen skjer for statens regning, skal utlendingen gjøres kjent med utlendingslovens § 46 1. ledd. Dette skal fremgå ved påtegning i uttransporteringsrapporten jf. pkt. 10.

8.2. Transportørens plikter

Det vises til utlendingslovens § 46, jf utlendingsforskriftens § 144. Politiet må sikre at eventuelle krav etter disse bestemmelsene blir gjort gjeldende overfor transportøren.

8.3. Statens dekning av utgifter

I den grad utgiftene ikke blir dekket etter punktene 8.1. eller 8.2. dekkes utgiftene av staten.

9. Dekning og postering av utgifter

9.1. Dekning av utgifter

Uttransportering av asylsøkere og andre utlendinger skal søkes koordinert i størst mulig grad. I slike tilfeller foretas en skjønnsmessig fordeling av kostnadene til eventuelle ledsagere mellom asyl- og utlendingsdelen.

Politimesteren er ansvarlig for å samordne transporter innenfor sitt politidistrikt. Utgifter som påløper ved lensmannskontorene eller politistasjonene skal på forhånd være klarert med politimesteren.

Utgifter knyttet direkte til pågripelse, vakthold, innenriks transport og uttransporteringer fra landet dekkes i samsvar med departementets retningslinjer i tildelingsbrev for det enkelte år til politi- og lensmannsetaten. Dette omfatter transportutgifter til utlendingen og utgifter til transport, kost og nødvendig overtid for medvirkende tjenestemenn.

På transporter hvor politidistriktets tjenestebiler benyttes dekkes driftsutgifter med kr. 2,- pr. km. på transporter som strekker seg ut over 100 km.

Det er en forutsetning at det enkelte tjenestested følger gitte retningslinjer og viser nøkternhet ved bruk av ressurser.

9.2. Innrapportering

Utgiftene innrapporteres månedlig eller kvartalsvis til Justisdepartementet, jf. kommuniseringsbrevet. Innrapporteringene skal skille mellom uttransportering av asylsøkere og uttransportering av andre utlendinger.

For å unngå dobbelt telling og sikre statistisk riktig materiale, skal det politidistrikt som koordinerer uttransporten innrapportere denne til Justisdepartementet. Som hovedregel vil dette være Asker og Bærum politidistrikt.

10. Rapport fra uttransportering, jf. Utlendingsforskriftens § 130

I forbindelse med enhver uttransport skal det skrives en egen uttransporteringsrapport. I rapporten skal alle omstendigheter av betydning for uttransporteringsoppdraget fremgå. Det skal benyttes en standardmal for rapportering av uttransporteringer til Utlendingsdirektoratet. Malen følger vedlagt (vedlegg )

Rapporten unntas offentlighet og vedlegges utlendingssakens dokument 0. Kopi av rapporten oversendes Asker og Bærum politidistrikt.

Etter fullmakt

Terje Sjeggestad
ekspedisjonssjef

Bjørn Fjeld

avdelingsdirektør

Saksbehandler:

Jan Egedahl

Vedlegg

Lagt inn 29. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen