Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benifiserte saker

Til berørte 


Nr.
G 03/2008
Vår ref.
200807942
Dato
16.12.2008


Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i benefiserte saker


I
1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 870,- med virkning fra 1. januar 2009.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesatsen som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II
 Stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd er fortsatt regulert av Justis- og politidepartementets rundskriv G-4/2004.


Med hilsen

Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør                                             Nina Tangen Asplin
                                                                     seniorrådgiver